HR | IT | EN

Javna ustanova - Regionalni koordinator

Poslovi regionalnog koordinatora

Ustanova obavlja sljedeće poslove koji spadaju u javne ovlasti:

- izrada županijskih razvojnih strategija te drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Istarske županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ih ovlasti Osnivač;
- provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Istarske županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost;
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Istarske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Istarska županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Istarske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Istarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Istarske županije, a koji su od interesa za razvoj Istarske županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija; 
- provedba županijskih razvojnih programa za koje je ovlasti Osnivač;
- provedba programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Osim navedenih poslova, Ustanova je dužna obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

- upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj Istarske županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata;
- koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata;
- provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja Istarske županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata;
- obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Istarske županije te izvještavati Osnivača i ministarstvo nadležno za regionalni razvoj o njihovoj provedbi;
- surađivati s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Istarske županije;
- usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Istarske županije vezano uz regionalni razvoj;
- obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva;
- sudjelovati u radu partnerskih vijeća