HR | IT | EN

Trenutno aktivni natječaji

ITU–Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula

Status: otvoren od 25.10.2019. do 31.12.2019.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka: KK.03.1.2.08

Područje: Poduzetništvo

Prijavitelji: edinice lokalne samouprave, Potporne institucije za poduzetnike

Partneri: Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima (ako je primjenjivo).

U slučaju prijave na Poziv s partnerom, ili više njih, partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj, uključujući i pravni oblik kako je navedeno u točkom 2.1. te kriterije za isključenje iz točke 2.3. Uputa za prijavitelje.

Raspoloživost sredstava: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 20.375.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja: 20.375.000,00 kn

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost

Sažetak:

1. Cilj poziva

Cilj ovog poziva je unaprijediti poduzetničke aktivnosti na urbanom području te povećati zaposlenost u poduzetništvu i ukupne rezultate poslovanja poduzetnika putem poticanja inovacija u poduzetništvu, zelenog poduzetništva i gospodarstva, ulaganja u obrazovanje i jačanje kapaciteta poduzetnika, povezivanje znanstvene zajednice s poduzetništvom te jačanje potpornih institucija i diversifikaciju potpornih programa namijenjenih poduzetništvu.

U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima usmjerenim na poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne fizičke infrastrukture i usluga koje doprinose poslovnoj uspješnosti, znanju i kompetencijama, inovativnosti i održivosti MSP-a na području Urbanog područja Pula.

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 20.375.000,00 HRK.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u okviru ovog Poziva je kako slijedi:

▪ najniži iznos 500.000,00 HRK

▪ najviši iznos 10.000.000,00 HRK.

U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

3. Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta započinje datumom početka obavljanja aktivnosti projekta koje u slučaju projekta koji ne sadrži državne potpore ne može biti ranije od 1. siječnja 2014. godine te istječe datumom završetka obavljanja predmetnih aktivnosti pri čemu je inicijalni, očekivani krajnji rok za provedbu svih predmetnih aktivnosti 31. prosinca 2022. godine.

Početak provedbe projekta je najkasnije dan nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

U slučaju projekta koji sadrži državne potpore, iste mogu biti dodijeljene isključivo ako imaju učinak poticaja u skladu sa člankom 2. stavkom 2. Programa potpora. To znači da je Prijavitelj – podnositelj zahtjeva podnio pisani zahtjev za dodjelu potpore prije početka radova na projektu. Stoga, u navedenom slučaju, kao i početak radova na projektu, razdoblje provedbe ne može započeti te prvi trošak ne može nastati prije datuma podnošenja projektnog prijedloga.

4. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva su:

• Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Urbane aglomeracije Pula ili

• Poduzetničke potporne institucije (PPI) u javnom ili privatnom vlasništvu sukladno definiciji u članku 4., stavku 1., točki 6. Programa potpora, odnosno sukladno definiciji u članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18), osim centara kompetencija.

Prihvatljivi PPI mogu biti u javnom ili privatnom vlasništvu:

▪ PPI u privatnom vlasništvu mogu biti mikro, mali ili srednji poduzetnici, kako je definirano čl. 5 Programa potpora, a u skladu s člankom 4., stavkom 1., točkom 10. Programa potpora.

▪ PPI u javnom vlasništvu mogu biti definirani i kao veliki poduzetnici, kako je definirano čl. 5 Programa potpora, a u skladu s člankom 4., stavkom 1., točkom 11. Programa potpora, sukladno s Prilogom I. Uredbe 651/2014 Definicija malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljivost prijavitelja provjeravat će se sukladno relevantnim dokumentima navedenima u točki 3.1 Uputa.

5. Prihvatljivi partneri

Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima (ako je primjenjivo).

U slučaju prijave na Poziv s partnerom, ili više njih, partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj, uključujući i pravni oblik kako je navedeno u točkom 2.1. te kriterije za isključenje iz točke 2.3. Uputa za prijavitelje.

6. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

• Razvoj poduzetničke infrastrukture

i) Ulaganja za poboljšanje (obnovu) postojeće poduzetničke infrastrukture, uključujući ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u svrhu pružanja poslovnih usluga malim i srednjim poduzetnicima;

ii) Ulaganja u stvaranje nove poslovne poduzetničke infrastrukture, uključujući ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u svrhu pružanja poslovnih usluga malim i srednjim poduzetnicima.

• Razvoj poslovne poduzetničke infrastrukture – zone (NAPOMENA: aktivnost je prihvatljiva ako je prijavitelj jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave s područja Urbane aglomeracije Pula)

i) Ulaganja u poslovnu infrastrukturu u svrhu razvoja osnovne poduzetničke infrastrukture (energije, vodoopskrbe, odvodnje, javne rasvjete, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih/poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture prepreka razvoju poduzetništva.Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura vezanih uz obnovljene prostore/područja

• Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura vezanih uz obnovljene prostore/područja

• Podizanje razine vještina i znanja zaposlenih u PPI kako bi mogli pružati visokokvalitetne usluge MSP;

• Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta i rezultata (u skladu s točkom 5.6 Uputa za prijavitelje)

• Upravljanje projektom i administracija

• Aktivnosti vezanih uz promicanje horizontalnih načela (u skladu s točkom 2.8. Uputa za prijavitelje)

7. Geografska ograničenja

Projekt se u cijelosti provodi na teritoriju Urbanog područja Pula.

8. Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine u 23:59 sati.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 25. listopada 2019. godine.

Informativne radionice:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula“, koja će se održati u četvrtak 7. studenog 2019. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama gradske vijećnice Grada Pule, na adresi Forum 1, 52100 Pula.

Molimo sve zainteresirane sudionike da svoj dolazak prijave najkasnije do 5. studenog 2019.

Više informacija

Natječaj za podmjeru 10.2. “Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi”

Status: otvoren od 17.10.2019. do 31.10.2019.

Vrsta poziva: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Ruralni razvoj

Prijavitelji: Javna tijela (ministarstva i agencije), Javna znanstvena organizacija, Znanstvene institucije

Raspoloživost sredstava: Omotnica dostupna za natječaj iznosi 10.000.000,00 kuna.

Vrijednost natječaja: 10.000.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Prihvatljivi korisnici su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora, i imaju odobren godišnji plan rada s detaljnim opisom aktivnosti i popisom troškova, odobren od strane Povjerenstva za biljne genetske izvore ili godišnji plan rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti za očuvanje biljnih genetskih izvora i aktivnosti za očuvanje životinjskih genetskih izvora predviđenih za provedbu odobrenim godišnjim planom.

Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 17. listopada 2019. od 12:00 sati do 31. listopada 2019. godine do 12:00 sati.

Više informacija

Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II

Status: otvoren od 15.10.2019. do 29.02.2020.

Vrsta poziva: Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Područje: Zapošljavanje

Prijavitelji: Javna tijela (ministarstva i agencije)

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 15.10.2019. do 29.02.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: zapošljavanje, državna i javna uprava

Sažetak: Ovim Pozivom bit će provedeno daljnje unaprjeđenje i razvoj modela obrazovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta, kao i rješavanje problema vezanih uz nedostatak broja licenciranih fizičkih i pravnih osoba koje provode naukovanje, nemotiviranosti gospodarskih subjekata za sudjelovanje u procesu obrazovanja naukovanjem te pada interesa učenika za upis u zanimanja iz sustava vezanih obrta.

Više informacija

„Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – faza I“

Status: otvoren od 07.10.2019. do 01.12.2019.

Vrsta poziva: Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka: UP.02.1.1.11.

Područje: Socijalna uključenost

Vrijednost natječaja: 10.854.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Vrsta poziva: izravna dodjela

Status: otvoren od 07.10.2019. do 01.12.2019.

Područje: socijalna uključenost

Ovim Pozivom Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH omogućuje se odabir operacije „Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – faza I“, koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava. Svrha ovog Poziva je doprinijeti ukupnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo te unaprijediti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, s ciljem podizanja razine svijesti javnosti kao i pripadnika romske nacionalne manjine o važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, potrebi prevencije ispadanja iz srednjoškolskog obrazovanja te nepovoljnom položaju žena, djece i mladih pripadnika romske nacionalne manjine, jačanja koordinacijske uloge Ureda te jačanja kapaciteta predstavnika tijela uključenih u provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te unaprjeđenja sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma.

Više informacija

Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Status: otvoren od 04.10.2019. do 31.12.2022.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka: KK.06.3.1.13

Područje: Zaštita okoliša

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava: 250.000.000,00 kn

Vrijednost natječaja: 250.000.000,00 kn

Fond: Kohezijski fond

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak:

Cilj ovog Poziva je pružanje potpore JLS dodjelom bespovratnih sredstava koja će se koristiti za sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u RH. Predmet ovog Poziva je sanacija zatvorenih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada; projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja su se morala zatvoriti do 31. prosinca 2018. godine, a sukladno Odluci o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (NN 3/19, 17/19); projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja će se zatvoriti nakon popunjavanja kapaciteta za odlaganje (za vrijeme trajanja ovog Poziva), a prema Odluci ministra sukladno Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području RH; te projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u županijama u kojima je uspostavljen rad centara za gospodarenje otpadom. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 250.000.000,00 HRK. Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu je 60.000.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Prijavitelj se obvezuje vlastitim sredstvima ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva Unije, uključujući iz ESI fondova) osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka, te sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova/izdataka unutar projektnog prijedloga, neovisno o trenutku nastanka. U skladu s čl. 23, st. 4 ZOGO-a prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (JLS) na čijem se području nalazi odlagalište. Također, s obzirom na to da zbog teritorijalnog preustroja pojedinih JLS postoje odlagališta koja su na području jedne JLS, a u stvarnosti njima upravlja upravitelj odlagališta koji je u vlasništvu druge JLS te odlagalište u stvarnosti pripada JLS koja njime upravlja odnosno koja je vlasnik zemljišta ili ima pravo građenja na lokaciji na kojoj se nalazi odlagalište; prihvatljivi su prijavitelji i JLS koje su vlasnici odlagališta ili vlasnici upravitelja odlagališta na administrativnom području neke druge JLS. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva trebaju izravno biti vezane uz sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, a glavne projektne aktivnosti podijeljene su na provedbu projekta i upravljanje projektom. Projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava. Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova (www.strukturnifondovi.hr) i u sustavu eFondovi na javnom portalu sustava. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

POZIV NA INFORMATIVNU RADIONICU

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organiziraju informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u Zagrebu u ponedjeljak, 28. listopada 2019., Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, dvorana 28a, prizemlje.

Predviđeno trajanje informativne radionice je od 12.30 - 14.30 h. Cilj informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima poziva te procedurama za prijavu i postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno. Sudjelovanje je potrebno prijaviti na adresu elektroničke pošte bojana.ormuzpavic@mzoe.hr, najkasnije do četvrtka, 24. listopada 2019. do 14.00 h. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta.

Molimo potencijalne prijavitelje da zbog ograničenog broja mjesta prijave u svoje ime sudjelovanje maksimalno dva predstavnika jedinice lokalne samouprave. Potvrda o prihvaćanju prijave za sudjelovanje na radionici biti će poslana putem elektroničke pošte najkasnije do petka, 25. listopada 2019. do 14.00 h.

Više informacija