HR | IT | EN

Trenutno aktivni natječaji

Zaklada “Kultura nova” objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata

Zaklada "Kultura nova" jeu okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2020. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2020., 2021. i 2022. godini.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2019 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt s odredbama važećih propisa na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • svojim djelovanjem nisu u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u ovom Vodiču za prijavu.

Zaklada u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3.9.2019. raspisuje javne pozive u sedam programskih područja.

Više informacija

Inovacije u S3 područjima

Status: otvoren od 15.07.2019. do 15.11.2019.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Poduzetništvo

Prijavitelji: Mikro poduzetnici, mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja: 634.000.000,00 kn

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost

Sažetak

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“.

Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 15. srpnja 2019. godine u 11:00:00 sati do 15. studenog 2019. godine u 11:00:00 sati.

Više informacija

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.3. “Partnerstva između znanstvenika i ribara”

Status: otvoren od 30.05.2019. do 01.08.2019.

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje:Poljoprivreda i Ribarstvo

Raspoloživost sredstava: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014. - 2020. (EFPR)

Program: OP za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Sažetak:

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“ broj 54/19 objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.3. “Partnerstva između znanstvenika i ribara”.

Natječaj je otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 1. kolovoza 2019. godine.

Više informacija

Otvoren je 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg Adrion programa

Otvoren je 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg Adrion programa, za Prioritetnu os 1 – Inovacije (pametna regija) te Prioritetnu os 3 – Transport (povezana regija).

Prioritetna os 1-Inovacije obuhvaća teme:

Topic 1: Blue Growth on Smart Specialization Strategy (S3),

Topic 2: Social Innovation.

Rok za prijavu za os 1 je 29. srpanj 2019. godine.

Indikativna financijska alokacija za svaku temu iznosi 3,2 milijuna eura (ERDF + IPA + nacionalno sufinanciranje).

Prioritetna os 3-Transport obuhvaća teme:

Topic 1: Maritime Transport,

Topic 2: City Transport.

Rok za prijavu za os 3 je 31. srpanj 2019. godine.

Indikativna financijska alokacija za svaku temu iznosi 3,7 milijuna eura (ERDF + IPA + nacionalno sufinanciranje).

Više informacija

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada

Status: otvoren od 22.05.2019. do 30.06.2020.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Zaštita okoliša

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava:

Ukupna bespovratna sredstava: 350.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn

Vrijednost natječaja: 350.000.000,00 kn

Fond: Kohezijski fond

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

1.Cilj poziva

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala predstavlja Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, karton, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.), kojeg je potrebno postići do 2022., a određen je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 03/17) (PGO RH).

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (sortirnica) izravan je doprinos provedbi Mjere 1.2.2. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i drugo (sortirnica) iz PGO RH, koja uz izgradnju novih uključuje i opremanje sortirnica, povećanje kapaciteta i unaprjeđenje tehnologije postojećih postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr.

2.Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) predviđena za ovaj Poziv iznose 350.000.000,00 kuna.

3.Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a koja mogu biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva kako slijedi:

•najniži iznos 1.000.000,00 kuna

•najviši iznos 50.000.000,00 kuna.

4.Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava KF-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

5.Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), sukladno čl. 28, st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

6.Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

•priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga,

•priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli,

•građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu,

•priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje,

•stručni nadzor građevinskih radova,

•projektantski nadzor,

•usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II),

•tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),

•aktivnost informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.

7.Geografska ograničenja

Projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske.

8.Administrativni podaci

Dodjela bespovratnih sredstava iz ovog poziva se vrši kroz otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova (www.strukturnifondovi.hr) i u sustavu eFondovi – na javnom portalu sustava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2020. godine. Postupak dodjele započinje po zaprimanju prvog(ih) projektnog prijedloga, a istječe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Projektni prijedlozi poslani na način različit od gore navedenog (npr. poštom, faksom ili elektroničkom poštom) ili dostavljeni na druge adrese bit će automatski isključeni.

Više informacija