HR | IT | EN

Trenutno aktivni natječaji

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.3. “Partnerstva između znanstvenika i ribara”

Status: otvoren od 30.05.2019. do 01.08.2019.

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje:Poljoprivreda i Ribarstvo

Raspoloživost sredstava: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014. - 2020. (EFPR)

Program: OP za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Sažetak:

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“ broj 54/19 objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.3. “Partnerstva između znanstvenika i ribara”.

Natječaj je otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 1. kolovoza 2019. godine.

Više informacija

Otvoren je 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg Adrion programa

Otvoren je 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg Adrion programa, za Prioritetnu os 1 – Inovacije (pametna regija) te Prioritetnu os 3 – Transport (povezana regija).

Prioritetna os 1-Inovacije obuhvaća teme:

Topic 1: Blue Growth on Smart Specialization Strategy (S3),

Topic 2: Social Innovation.

Rok za prijavu za os 1 je 29. srpanj 2019. godine.

Indikativna financijska alokacija za svaku temu iznosi 3,2 milijuna eura (ERDF + IPA + nacionalno sufinanciranje).

Prioritetna os 3-Transport obuhvaća teme:

Topic 1: Maritime Transport,

Topic 2: City Transport.

Rok za prijavu za os 3 je 31. srpanj 2019. godine.

Indikativna financijska alokacija za svaku temu iznosi 3,7 milijuna eura (ERDF + IPA + nacionalno sufinanciranje).

Više informacija

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada

Status: otvoren od 22.05.2019. do 30.06.2020.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Zaštita okoliša

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava:

Ukupna bespovratna sredstava: 350.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn

Vrijednost natječaja: 350.000.000,00 kn

Fond: Kohezijski fond

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

1.Cilj poziva

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala predstavlja Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, karton, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.), kojeg je potrebno postići do 2022., a određen je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 03/17) (PGO RH).

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (sortirnica) izravan je doprinos provedbi Mjere 1.2.2. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i drugo (sortirnica) iz PGO RH, koja uz izgradnju novih uključuje i opremanje sortirnica, povećanje kapaciteta i unaprjeđenje tehnologije postojećih postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr.

2.Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) predviđena za ovaj Poziv iznose 350.000.000,00 kuna.

3.Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a koja mogu biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva kako slijedi:

•najniži iznos 1.000.000,00 kuna

•najviši iznos 50.000.000,00 kuna.

4.Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava KF-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

5.Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), sukladno čl. 28, st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

6.Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

•priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga,

•priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli,

•građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu,

•priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje,

•stručni nadzor građevinskih radova,

•projektantski nadzor,

•usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II),

•tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),

•aktivnost informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.

7.Geografska ograničenja

Projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske.

8.Administrativni podaci

Dodjela bespovratnih sredstava iz ovog poziva se vrši kroz otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova (www.strukturnifondovi.hr) i u sustavu eFondovi – na javnom portalu sustava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2020. godine. Postupak dodjele započinje po zaprimanju prvog(ih) projektnog prijedloga, a istječe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Projektni prijedlozi poslani na način različit od gore navedenog (npr. poštom, faksom ili elektroničkom poštom) ili dostavljeni na druge adrese bit će automatski isključeni.

Više informacija

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”

Otvoren: od 21.05.2019. do 31.12.2020.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Socijalna uključenost

Prijavitelji: Neprofitne organizacije; organizacije civilnog društva; poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu; mikro poduzetnici; mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja: 100.010.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Vrsta poziva: otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP)

Status: od 21. svibnja 2019. do 31. prosinca 2020.

Područje: socijalno uključivanje

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Prijavitelji:

Skupina 1

Postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe br. 651/2014 te ispunjavaju 3 kriterija utvrđena Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020. (kriteriji 2, 4 i 6 Strategije).

Skupina 2

Postojeći pravni subjekti koji svoje poslovanje žele transferirati na društveno poduzetništvo ili novoosnovani pravni subjekti koji žele započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim načelima, odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici prema kriteriju br. 2 utvrđenim Strategijom

Vrijednost PDP-a: 100.010.000,00 HRK

Opći cilj Poziva:

Ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika.

Specifični ciljevi Poziva:

Skupina 1

1.Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;

2.Stvoriti nova radna mjesta u postojećim društvenim poduzećima/društvenim poduzetnicima

3.Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika

Skupina 2

1.Stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina o društvenom poduzetništvu zaposlenika i nezaposlenih članova pravnog subjekta koji planira ili započeti ili transferirati poslovanje prema društveno-poduzetničkim principima

2.Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika

3.Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika

Sažetak

PDP-om ”Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” financirat će se aktivnosti kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti, konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Osim već postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava namjerava podupirati razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj pružajući financijsku podršku razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta i subjektima koji se odluče napraviti iskorak i kroz projekt započnu svoje poslovanje u skladu s društveno-poduzetničkim načelima.

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf.info@mrms.hr s naznakom predmeta: „ Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I. _PITANJE“.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dužno je dati odgovore na sva zaprimljena pitanja koja se s odgovorima objavljuju na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i ESF stranici svakih 7 radnih dana počevši od dana zaprimanja prvog pitanja.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obavezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku.

Informativne radionice za zainteresirane Prijavitelje:

Za zainteresirane Prijavitelje bit će organizirane informativne radionice najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave Poziva.

Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova www.strukturnifondovi.hr i ESF stranici www.esf.hr.

Više informacija

Natječaj “Pridruži se – Aktivni u mirovini”

“Pridruži se – Aktivni u mirovini” – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika

Status: otvoren od 26.04.2019. do 31.12.2019.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Civilno društvo, dobro upravljanje

Prijavitelji: Organizacije civilnog društva

Partneri: Organizacije civilnoga društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove s djelatnošću u području obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi

Vrijednost natječaja: 100.000.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Program:Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Sažetak:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga doprinijet će jačanju organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećavanja kvalitete života umirovljenika, odnosno jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika te razvoju socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima i inovativnih programa.

Prihvatljivi prijavitelji: Organizacije civilnoga društva (udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, umjetničke organizacije)

Prihvatljivi partneri: Organizacije civilnoga društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove s djelatnošću u području obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 100.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2.000.000,00 HRK

Sufinanciranje projekta: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava

Opći cilj: Jačanje organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika

Specifični ciljevi:

1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne sposobnosti, sigurnosti i sudjelovanja umirovljenika u zajednici u kojoj žive doprinoseći kvaliteti njihovog življenja, vraćanja osjećaja veće vrijednosti, doprinose smanjenju usamljenosti, tjelesnoj, psihičkoj i radnoj aktivnosti te sudjelovanju u društvenim, kulturnim i drugim aktivnostima i poslovima zajednice kao i međugeneracijskoj suradnji

2. Razvoj socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima te razvoj inovativnih programa koje provode organizacije civilnoga društva

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf.info@mrms.hr s naznakom predmeta: „Poziv ‘Pridruži se’ – PITANJE“.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dužno je dati odgovore na sva zaprimljena pitanja koja se s odgovorima objavljuju na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i ESF stranici svakih 7 radnih dana počevši od dana zaprimanja prvog pitanja.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obavezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje:

Za zainteresirane prijavitelje bit će organizirane informativne radionice najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave Poziva.

Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova www.strukturnifondovi.hr i ESF stranici www.esf.hr.

VAŽNO! Prijavni obrazac A za predmetni Poziv bit će vidljiv na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/ od 14. lipnja 2019. godine te će od navedenog datuma biti moguće podnositi projektne prijedloge.

Više informacija