HR | IT | EN

Trenutno aktivni natječaji

Priprema IRI infrastrukturnih projekata

Status: otvoren od 23.11.2018. do 13.01.2019.

Vrsta poziva: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: IRI

Prijavitelji: Znanstvene institucije

Raspoloživost sredstava: 45.600.000,00 kn

Vrijednost natječaja: 45.600.000,00 kn

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak:

Svrha (cilj) poziva: Razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u okviru ESI fondova, kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 45.600.000,00 HRK. Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu je 9.120.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva može iznositi do 100% prihvatljivih troškova projekta obzirom da se putem ovog Poziva sredstva ne dodjeljuju za državnu potporu. Na ovaj Poziv mogu se prijaviti samo prijavitelji s projektima odabranim putem Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, a koji su uključeni na Listu unaprijed određenih prijavitelja i projekata (Prilog 5.), te zadovoljavaju i sljedeće uvjete:

•prijavitelj je prihvatljiv prema kriterijima u vezi državnih potpora, odnosno da ispunjava kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01): „znači subjekt (kao što su sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja“ (dokazuje se Statutom ili drugim odgovarajućim aktom iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja prijavitelj) i

•u trenutku prijave prijavitelj nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki 2.3. Uputa. Prijavitelji i projektni prijedlozi koji mogu biti podneseni na ovaj poziv navedeni su u Prilogu 5. Prihvatljivost prijavitelja će se provjeravati dokumentacijom zatraženom u točki 3.1. Uputa za prijavitelje.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

•Izrada projektne/tehničke dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata: – izgradnja IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnja postojeće IRI infrastrukture ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja; – opremanje objekata istraživačke infrastrukture;

•Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi

•Angažiranje osobe od strane prijavitelja za voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), ukoliko je primjenjivo.

•Upravljanje projektom (administrator projekta)

•Informiranje i vidljivost

•Ostale aktivnosti projekta: revizija projekta; provedba horizontalnih načela; usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

Aktivnosti koje nisu nabrojane smatraju se neprihvatljivima. Projekt se provodi na teritoriju Republike Hrvatske. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 13. siječnja 2019. godine. Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Više informacija

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije

Cilj natječaja je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom IKT-a kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Ovim natječajem potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća prema Uredbi 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti

- izrada, razvoj i/ili nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje

- implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Prihvatljivi troškovi

- Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…)

- Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana)

- Troškovi za korištenje SaaS11 (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)

- Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti

- Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)

- Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta

- Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK

- Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK

- Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

Ovim natječajem ne može se financirati izrada i optimizacija mrežnih stranica i web shopa te izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.

Iznos potpore

- Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 80.000 kuna,

- Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000 kuna.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore utvrđuje se temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti na sljedeći način:

• najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS

• najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS

• najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS

• najviše 65% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. I VIII. skupini JLS.

Prihvatljive potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva u skladu su s de minimis Uredbom.

Rok za prijavu

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od 21. studenog do 21. prosinca 2018. godine.

Više informacija

Poziv za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu

Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu

Status: otvoren od 14.11.2018. do 21.11.2018.

Vrsta poziva: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Ruralni razvoj

Prijavitelji:

Neprofitne organizacije

Organizacije civilnog društva

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Fizičke osobe

Gospodarski subjekti

Javna visoka učilišta

Javna znanstvena organizacija

Lokalna akcijska grupa (LAG)

Sveučilište

Visoka učilišta

Znanstveni instituti

Raspoloživost sredstava: Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom Pozivu iznosi 250.000,00 kuna.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 5.000,00 kuna (uključujući PDV), a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 50.000,00 kuna (uključujući PDV). U jednoj prijavi može biti prijavljena samo jedna prihvatljiva aktivnost, a jedan prijavitelj može tijekom trajanja Poziva prijaviti najviše pet prijava.

Vrijednost natječaja: 250.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Na temelju članka 14. stavka 1. Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne Novine« broj 68/2018) Mreža za ruralni razvoj objavljuje Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.

Prihvatljivi prijavitelji su članovi Mreže za ruralni razvoj zaključno s danom objave Poziva i koji imaju aktiviran korisnički račun zaključno s danom i vremenom početka podnošenja prijava.

Potpora se odobrava članovima Mreže u svrhu provedbe aktivnosti iz godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu, odnosno ostvarivanje ciljeva Mreže za ruralni razvoj.

Prihvatljive aktivnosti su:

a) događaji koji se organiziraju u trajanju do najviše 3 dana (radionica, seminar, okrugli stol, konferencija, simpozij, sajam i sl.)

b) istraživanja/analize/studije

c) promidžbeni materijali koji nisu sastavni dio aktivnosti iz točaka a), b) i d)

d) studijska putovanja u vezi provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Zajedničke poljoprivredne politike odnosno ispunjavanja ciljeva Mreže za ruralni razvoj.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom Pozivu iznosi 250.000,00 kuna.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 5.000,00 kuna (uključujući PDV), a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 50.000,00 kuna (uključujući PDV). U jednoj prijavi može biti prijavljena samo jedna prihvatljiva aktivnost, a jedan prijavitelj može tijekom trajanja Poziva prijaviti najviše pet prijava.

Prijave se podnose elektroničkim putem na mrežnoj stranici Mreže za ruralni razvoj (www.mrr.hr) kroz korisnički račun člana Mreže za ruralni razvoj i to od 14. studenog 2018. godine od 12:00 sati do 21. studenog 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Status: otvoren od 06.11.2018. do 31.12.2018.

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje: Poljoprivreda

Prijavitelji: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a i obrtnici

Vrijednost natječaja: 35.000.000,00 kn

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Natječaj za podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za:

•štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 1.1.2014. do 31.12.2017. godine

•štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu

•štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine

•štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 35.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 6. studenoga 2018. godine od 16:00 sati do 31. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija

Natječaj za tip operacije 3.2.1 Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

Status: otvoren od 06.11.2018. do 31.01.2019.

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje: Poljoprivreda i ruralni razvoj

Prijavitelji:Gospodarski subjekti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, obrtnici, poljoprivredne organizacije, poljoprivredni gospodarski subjekti

Vrijednost natječaja:10.700.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Natječaj za provedbu podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ provedba tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“.

Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 10.700.000,00 kuna. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama, a intenzitet javne potpore iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su:

1. skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet);

2. udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Prvi dio Zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 05. prosinca 2018. godine od 12:00 sati do 31. siječnja 2019. godine do 12:00 sati.

Više informacija