HR | IT | EN

Trenutno aktivni natječaji

ITU - Obnova brownfield područja u urbanom području Pula

Status: Otvoren od 30.11.2019. do 30.01.2020.

Vrsta poziva: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka: KK.06.2.2.07

Područje: Ostalo; turizam

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave; Sveučilište

Partneri: Partnerstvo u okviru ovog Poziva nije prihvatljivo.

Raspoloživost sredstava: 53.914.875,26 kn

Vrijednost natječaja: 53.914.875,26 kn

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

1. Predmet i svrha poziva

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih za obnovu brownfield lokacija (bivša vojna, industrijska ili druga područja) na teritoriju Urbanog područja Pula (u daljnjem tekstu: UP Pula) u čiji sastav ulaze jedinice lokalne samouprave definirane Odlukom o ustrojavanju urbanog područja Pula od 7. ožujka 2016. godine: Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-

Dignano, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat

Svrha Poziva je revitalizacija brownfield lokacija na području UP Pula tj. obnova područja, zemljišta, nekretnina ili građevina koje su neadekvatno korištene , zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja UP Pula koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomski isplative investicije.

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 53.914.875,26 HRK.

Najniži iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je 2.200.000,00 HRK.

Prema preliminarnoj procjeni unaprijed određenih prihvatljivih prijavitelja (točka 2.1 ovih Uputa) definirani su maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom prijavitelju kako slijedi:

1. Grad Pula-Pola 34.926.408,02 HRK

2. Grad Vodnjan-Dignano 5.242.832,60 HRK

3. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 13.745.634,64 HRK

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen unutar ovog Poziva, odnosno maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a iznosi 85% prihvatljivih izdataka.

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

•sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva;

•sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

3. Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta započinje datumom početka obavljanja aktivnosti koje ne može biti ranije od 1. siječnja 2014. godine, te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti, pri čemu je inicijalni očekivani krajnji rok za provedbu svih predmetnih aktivnosti 31. prosinca 2022. godine. Razdoblje provedbe pojedinačnih projekta u okviru Poziva bit će jasno definirano u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (Prilog 1. UzP). Pri planiranju trajanja razdoblja provedbe projekta Prijavitelj/Korisnik mora uzeti u obzir obvezu stavljanja obnovljene brownfield lokacije u punu funkciju najkasnije do 31. prosinca 2023. godine (potrebno je voditi računa o trajanju projekta kako bi ulaganje u infrastrukturu završilo na vrijeme i omogućilo pravovremeno stavljanje infrastrukture u punu funkciju do funkciju do kraja 2023. godine). Navedena obveza bit će također regulirana u Ugovoru.

4. Prihvatljivi prijavitelji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima i to kako slijedi:

1. Grad Pula-Pola, Forum 1, 52 000 Pula, OIB: 79517841355

2. Sveučilište Jurja Dobrile, Zagrebačka 30, 52100 Pula, OIB: 61738073226

3. Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan, OIB: 15554218499

5. Prihvatljivost partnera

Partnerstvo u okviru ovog Poziva nije prihvatljivo.

6. Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

•Priprema projektno – tehničke i investicijske dokumentacije◦prostorno planske aktivnosti u vezi s obnovom brownfield lokacija u sklopu ITU područja;

◦izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja;

◦izrada potrebne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola vezano za aktivnosti obnove i aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji.

Kako bi bile prihvatljive za financiranje, aktivnosti pripreme projektno – tehničke i investicijske dokumentacije trebaju biti izravno vezane uz barem jednu od sljedećih prihvatljivih aktivnosti: „Obnova brownfield lokacije“ i „Izgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji“.

•Obnova brownfield lokacije, uključuje sve postupke gradnje i građenja kao i one građevinske postupke koje im prethode do, zaključno, ishođenja uporabne dozvole za planirani zahvat:◦ dekontaminaciju tla;

◦uklanjanje građevine ili njezina dijela;

◦rekonstrukciju građevine, zamjensku gradnju i novu gradnju, odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova na brownfield lokaciji u skladu s prostornim planovima

•Izgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji a koja podrazumijeva komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara

•Aktivnosti informiranja i vidljivosti

•Aktivnosti upravljanja projektom i projektna administracija

•Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.7. Uputa za prijavitelje)

7. Geografska ograničenja

Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Urbanog područja Pula.

8. Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao ograničeni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. siječnja 2020. godine u 23:59 sati. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 30. studenog 2019. godine u 12:00 sati.

Više informacija

Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međ. prepoznatljivosti

Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

Datum: 28.10.2019.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava RH raspisuje javni poziv, a prihvatljivi prijavitelji su udruge, umjetničke organizacije, javne ustanove, samostalni umjetnici i fizičke osobe na području RH.

Predviđena financijska sredstva: 3.850.000,00 kn. Najmanji iznos po pojedinom projektu je 1.000,00 kn, a najveći 80.000,00 kn. Rok za dostavu prijava do 25.11.2019.

Više informacija

Poziv “Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi”

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16 ) objavljuje

Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu

1. Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.

2. Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje.

3. Predloženi programi i/ili radionice trebaju pokrivati područja izvedbenih umjetnosti, vizualnu i filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu.

4. Sadržaj programa i/ili radionica, uključujući njihova specifična područja, treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima Strategije odgoja i obrazovanja https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2364.html :

• poticanje i unaprjeđivanje intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima

• razvijanje svijesti učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta

• promicanje i razvijanje svijesti o hrvatskome jeziku kao bitnomu čimbeniku hrvatskog identiteta, sustavno njegovanje hrvatskoga standardnog (književnog) jezika

• odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima djece, njihovo osposobljavanje za življenje u multikulturnome svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskome

razvoju društva

• poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti u učenika.

Sadržaj radionica i/ili programa sadržajno se ne smije podudarati s redovitim planovima i programima koji se po (predmetnim) područjima provode u vrtićima i školama (za Ruksak, u načelu, nisu prihvatljivi programi vezani uz propisanu školsku lektiru).

5. Svaki predloženi program i/ili radionica moraju imati mogućnost daljnjega provođenja u sredini u kojoj su predstavljeni. Održivost programa i/ili radionica u smislu njihovih daljnjih širenja (način na koji će djeca i mladi, odgajatelji, učitelji i nastavnici moći u nekom obliku koristiti predstavljene sadržaje u daljnjem radu) obvezno treba detaljno opisati u prijavi.

6. Uz prijavnicu i kratak životopis svih predviđenih izvoditelja programa i/ili radionica, predlagatelji su dužni dostaviti detaljan opis programa i/ili radionica te plan realizacije i troškovnik. Obvezno treba priložiti i snimku programa i/ili radionice ili sinopsis programa i/ili radionice

7. Svi programi i/ili radionice moraju udovoljavati uvjetima izvođenja u prostorima vrtića i škola, a rekviziti trebaju biti jednostavni i prenosivi. Predstava treba trajati do 60 minuta, a nakon predstave obvezno je izvođenje radionice u kojoj aktivno sudjeluju djeca i mladi.

8. Umjetničko-edukativne radionice (književne, vizualne, kazališne, glazbene, plesne i druge), neovisno o broju izvođača, u pravilu trebaju trajati od 30 minuta do tri sata (primjereno dobi korisnika).

9. Predlagatelji programa i/ili radionica iz područja kazališne djelatnosti moraju biti upisani u Očevidnik kazališta (osim studenata umjetničkih akademija).

10. Obvezno je uskladiti predložene programe i/ili radionice s Odlukom o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovu ostvarivanju za 2020. godinu.

11. Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno Stručno povjerenstvo, sastavljeno od članova kulturnih vijeća Ministarstva kulture, za odabir programa Ruksak (pun) kulture te uputiti prijedlog ministrici kulture, koja će donijeti odluku o izboru programa i/ili radionice. S nositeljem programa i/ili radionice sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze korisnika sredstava i Ministarstva.

12. Broj izvedbi (najmanje tri) bit će definiran po završetku Poziva usvajanjem programa koji će postati dijelom Ruksaka (punog) kulture. U pojedinim situacijama, sukladno ciljevima ovog Programa, Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja potaknut će vrtiće i škole na sudjelovanje u Programu.

13. Uvjeti natječaja s uputama za prijavitelje dostupni su na: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23557

Prijave na temelju ovoga Poziva mogu se podnositi od dana objave do 8. studenoga 2019.

Više informacija

ITU–Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula

Status: otvoren od 25.10.2019. do 31.12.2019.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka: KK.03.1.2.08

Područje: Poduzetništvo

Prijavitelji: edinice lokalne samouprave, Potporne institucije za poduzetnike

Partneri: Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima (ako je primjenjivo).

U slučaju prijave na Poziv s partnerom, ili više njih, partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj, uključujući i pravni oblik kako je navedeno u točkom 2.1. te kriterije za isključenje iz točke 2.3. Uputa za prijavitelje.

Raspoloživost sredstava: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 20.375.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja: 20.375.000,00 kn

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost

Sažetak:

1. Cilj poziva

Cilj ovog poziva je unaprijediti poduzetničke aktivnosti na urbanom području te povećati zaposlenost u poduzetništvu i ukupne rezultate poslovanja poduzetnika putem poticanja inovacija u poduzetništvu, zelenog poduzetništva i gospodarstva, ulaganja u obrazovanje i jačanje kapaciteta poduzetnika, povezivanje znanstvene zajednice s poduzetništvom te jačanje potpornih institucija i diversifikaciju potpornih programa namijenjenih poduzetništvu.

U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima usmjerenim na poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne fizičke infrastrukture i usluga koje doprinose poslovnoj uspješnosti, znanju i kompetencijama, inovativnosti i održivosti MSP-a na području Urbanog područja Pula.

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 20.375.000,00 HRK.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u okviru ovog Poziva je kako slijedi:

▪ najniži iznos 500.000,00 HRK

▪ najviši iznos 10.000.000,00 HRK.

U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

3. Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta započinje datumom početka obavljanja aktivnosti projekta koje u slučaju projekta koji ne sadrži državne potpore ne može biti ranije od 1. siječnja 2014. godine te istječe datumom završetka obavljanja predmetnih aktivnosti pri čemu je inicijalni, očekivani krajnji rok za provedbu svih predmetnih aktivnosti 31. prosinca 2022. godine.

Početak provedbe projekta je najkasnije dan nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

U slučaju projekta koji sadrži državne potpore, iste mogu biti dodijeljene isključivo ako imaju učinak poticaja u skladu sa člankom 2. stavkom 2. Programa potpora. To znači da je Prijavitelj – podnositelj zahtjeva podnio pisani zahtjev za dodjelu potpore prije početka radova na projektu. Stoga, u navedenom slučaju, kao i početak radova na projektu, razdoblje provedbe ne može započeti te prvi trošak ne može nastati prije datuma podnošenja projektnog prijedloga.

4. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva su:

• Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Urbane aglomeracije Pula ili

• Poduzetničke potporne institucije (PPI) u javnom ili privatnom vlasništvu sukladno definiciji u članku 4., stavku 1., točki 6. Programa potpora, odnosno sukladno definiciji u članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18), osim centara kompetencija.

Prihvatljivi PPI mogu biti u javnom ili privatnom vlasništvu:

▪ PPI u privatnom vlasništvu mogu biti mikro, mali ili srednji poduzetnici, kako je definirano čl. 5 Programa potpora, a u skladu s člankom 4., stavkom 1., točkom 10. Programa potpora.

▪ PPI u javnom vlasništvu mogu biti definirani i kao veliki poduzetnici, kako je definirano čl. 5 Programa potpora, a u skladu s člankom 4., stavkom 1., točkom 11. Programa potpora, sukladno s Prilogom I. Uredbe 651/2014 Definicija malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljivost prijavitelja provjeravat će se sukladno relevantnim dokumentima navedenima u točki 3.1 Uputa.

5. Prihvatljivi partneri

Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima (ako je primjenjivo).

U slučaju prijave na Poziv s partnerom, ili više njih, partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj, uključujući i pravni oblik kako je navedeno u točkom 2.1. te kriterije za isključenje iz točke 2.3. Uputa za prijavitelje.

6. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

• Razvoj poduzetničke infrastrukture

i) Ulaganja za poboljšanje (obnovu) postojeće poduzetničke infrastrukture, uključujući ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u svrhu pružanja poslovnih usluga malim i srednjim poduzetnicima;

ii) Ulaganja u stvaranje nove poslovne poduzetničke infrastrukture, uključujući ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u svrhu pružanja poslovnih usluga malim i srednjim poduzetnicima.

• Razvoj poslovne poduzetničke infrastrukture – zone (NAPOMENA: aktivnost je prihvatljiva ako je prijavitelj jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave s područja Urbane aglomeracije Pula)

i) Ulaganja u poslovnu infrastrukturu u svrhu razvoja osnovne poduzetničke infrastrukture (energije, vodoopskrbe, odvodnje, javne rasvjete, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih/poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture prepreka razvoju poduzetništva.Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura vezanih uz obnovljene prostore/područja

• Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura vezanih uz obnovljene prostore/područja

• Podizanje razine vještina i znanja zaposlenih u PPI kako bi mogli pružati visokokvalitetne usluge MSP;

• Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta i rezultata (u skladu s točkom 5.6 Uputa za prijavitelje)

• Upravljanje projektom i administracija

• Aktivnosti vezanih uz promicanje horizontalnih načela (u skladu s točkom 2.8. Uputa za prijavitelje)

7. Geografska ograničenja

Projekt se u cijelosti provodi na teritoriju Urbanog područja Pula.

8. Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine u 23:59 sati.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 25. listopada 2019. godine.

Informativne radionice:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula“, koja će se održati u četvrtak 7. studenog 2019. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama gradske vijećnice Grada Pule, na adresi Forum 1, 52100 Pula.

Molimo sve zainteresirane sudionike da svoj dolazak prijave najkasnije do 5. studenog 2019.

Više informacija

Natječaj za podmjeru 10.2. “Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi”

Status: otvoren od 17.10.2019. do 31.10.2019.

Vrsta poziva: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Ruralni razvoj

Prijavitelji: Javna tijela (ministarstva i agencije), Javna znanstvena organizacija, Znanstvene institucije

Raspoloživost sredstava: Omotnica dostupna za natječaj iznosi 10.000.000,00 kuna.

Vrijednost natječaja: 10.000.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Prihvatljivi korisnici su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora, i imaju odobren godišnji plan rada s detaljnim opisom aktivnosti i popisom troškova, odobren od strane Povjerenstva za biljne genetske izvore ili godišnji plan rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti za očuvanje biljnih genetskih izvora i aktivnosti za očuvanje životinjskih genetskih izvora predviđenih za provedbu odobrenim godišnjim planom.

Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 17. listopada 2019. od 12:00 sati do 31. listopada 2019. godine do 12:00 sati.

Više informacija