HR | IT | EN

Trenutno aktivni natječaji

2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa transnacionalne suradnje ADRION

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama Jadransko – jonskog područja na dostavu prijava u okviru 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Prioritetnu os 2: Održiva regija. Projekti će se sufinancirati u području očuvanja i promicanja prirodnih i kulturnih resursa, te moraju pridonositi ciljevima Strategije EU za Jadransko – jonsku regiju (EUSAIR).

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni elektronskim putem pomoću on-line alata za praćenje Interreg ADRION programa, ADRION eMS. Svi potencijalni prijavitelji se pozivaju da pažljivo pročitaju pripadajući Programski priručnik – Vodič za korištenje eMS-a (Guidance on the use of eMS), te off-line prijavni obrazac kako bi lakše izradili projektni prijedlog kroz alat za praćenje.

Poziv će biti otvoren od 26. ožujka do 26. lipnja. 2018. do 15:00 (CET) sati. Prijava će se vršiti u jednom koraku, na engleskom jeziku te isključivo putem programskog alata za praćenje ADRION eMS.

Financijska sredstva na raspolaganju u sklopu 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga programa za Prioritetnu os 2: Održiva regija iznose 34.354.026,50 eura ERDF/IPA sredstava.

Više informacija

Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja namijenjen visokim učilištima, a koji se financira iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020.

Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim Pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija razvijenih kroz ESF projekt „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ te modernizacija i/ili izrada novih studijskih programa/programa cjeloživotnog učenja usklađenih s novo izrađenim standardima kvalifikacija. Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se standardizacija kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

Opći cilj:

Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a

Specifični cilj:

Razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unaprjeđenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju

Ciljne skupine: Nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima, visokoobrazovne ustanove

Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 KN. Minimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000,00 KN. Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 24 – 36 mjeseci

Više informacija

Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nac. manjine

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne (područne) samouprave.

Provedbom različitih aktivnosti kojima će se uključiti veći broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine u kvalitetne programe produženog boravka u školi te organiziranjem prijevoza djece pripadnika romske nacionalne manjine od kuće do vrtića/škola koje provode programe predškole osigurat će se uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju. Uključivanje djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine u programe produženog boravka i programe predškole ključ je za prekidanje međugeneracijskog kruga društvene isključenosti i najbolje sredstvo za preveniranje nepovoljnog položaja djece Roma na samom početku osnovnoškolskog obrazovanja.

Opći cilj:

Povećanje socijalne uključenosti i integracije djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav

Specifični cilj:

Pružiti potporu uključivanju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju

Ciljne skupine:

Učenici pripadnici romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda osnovne škole

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine

Ukupan iznos Poziva: 15.300.000,00 KN. Minimalni iznos potpore po projektu: 500.000,00 KN. Maksimalni iznos potpore po projektu: 3.000.000,00 KN. Trajanje projekata: 15 mjeseci

Više informacija

Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1 financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Prihvatljivi prijavitelji su: organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, zdravstvene institucije.

Cilj poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Naglasak u prevenciji će biti na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva Hrvatske, stoga će se aktivnosti u okviru ovoga Poziva, kroz edukativne aktivnosti, okrugle stolove, izradu promotivnih materijala i sl., usmjeriti na prevenciju kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti. Nadalje, s obzirom na trenutno stanje nedostatka programa izobrazbe (treninga, seminara i sl.) za zdravstvene radnike/djelatnike ili suradnike, kao i potrebu za edukacijama u području promocije zdravlja i prevencije bolesti, potrebno je usmjeriti se i na programe i projekte koji uključuju edukacije zdravstvenih radnika/djelatnika ili suradnika koje su zamišljene prema modelu „edukacija edukatora“ u svrhu osiguravanja njihove održivosti ubuduće.

Opći cilj operacije: Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi operacije:

•Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti

•Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 27.000.000,00 HRK. Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 1 iznosi 10.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%.

Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 2 iznosi 17.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 500.000,00 HRK, dok je najviši iznos 1.000.000,00 HRK, uz intenzitet potpore od 100%.

Više informacija

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji

Otvoren je poziv Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu kojim se želi omogućiti unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za osmišljavanje i razvoj usluga postpenalnog prihvata, nastavak programa obrazovanja i resocijalizacije maloljetnih i punoljetnih počinitelja kaznenih djela te unaprjeđenje suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga, društvenih poduzeća osnovanih od strane neprofitnih organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Potencijalni prijavitelji su neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva. Poziv se financira iz Eurospkog socijalnog fonda.

Opći cilj Poziva je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Specifični ciljevi Poziva su:

1. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga, poduzeća osnovanih od strane neprofitnih organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi tretmana započetih u okviru izvršavanja kaznenopravnih sankcija te politika postpenalnog prihvata i resocijalizacije počinitelja kaznenih djela;

2. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za osmišljavanje, razvoj i provedbu usluga postpenalnog prihvata te za pružanje podrške počiniteljima kaznenih dijela u približavanju tržištu rada kroz osposobljavanje i usavršavanje nakon izdržavanja kazne.

Više informacija