HR | IT | EN

Erasmus+

 • Erasmus+ novi je program predložen od strane Europske komisije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

  Program je usredotočen na tri ključne aktivnosti:

  • Transnacionalnu i međunarodnu mobilnost u svrhu učenja za studente, mlade ljude, učitelje i osoblje;
  • Suradnju za inovacije i dobre prakse između obrazovnih institucija i tijela aktivnih u području mladih, te na podršku političkih agendi;
  • Daje podršku trećim zemljama, uključujući zemlje koje sudjeluju u europskom procesu proširenja, fokusirajući se na susjedne zemlje i na transnacionalni politički dijalog.

  Posebice, program teži pridonošenju i dostizanju ciljeva strategije Europa 2020, odnosno smanjenju stope ranog napuštanja škole i povećanje broja studenata, u rasponu od 30 do 34 godine, koji imaju završen treći stupanj obrazovanja (visoko obrazovanje).

  Erasmus+ zamjenjuje sedam prijašnjih programa u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih u vidu povećanja učinka, smanjenja duplikacije i fragmentacije, te olakšanja prijave za dostupna sredstva. Erasmus+ spaja prijašnje međunarodne programe (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink i Alfa) i programe suradnje s industrijaliziranim zemljama. U tu svrhu, budžet programa dopunjen je financijskim potporama različitih vanjskih instrumenta koji su namijenjeni suradnji. Novi financijski instrument – kreditna jamstva – omogućava studentima da odrade diplomski studij u nekoj drugoj europskoj zemlji.

  Opći ciljevi:

  Erasmus+ cilja na povećanje vještina i zaposlenosti. Cilj programa jest povećati kvalitetu i relevantnost europskih obrazovnih sustava omogućavajući financiranje profesionalnog razvoja osoblja u područjima obrazovanja i osposobljavanja, isto kao i mladih radnika te suradnju između sveučilišta, fakulteta, škola, poduzeća i neprofitnih organizacija.

  Specifični ciljevi:

  Program prati sljedeće specifične ciljeve:

  • Poboljšati razinu ključnih sposobnosti i vještina, posebno onih koje se tiču relevantnosti tržišta rada i društva te povećati sudjelovanje mladih u demokratskom životu Europe, osobito kroz povećanje mogućnosti za mobilnost i učenje za mlade ljude, učenike, osoblje i mlade radnike, te također kroz ojačanu suradnju između obrazovanja mladih i tržišta rada;
  • Poticati kvalitetu napretka, izvrsnost inovacije i internacionalizaciju na razini obrazovnih institucija, te u području rada mladih, posebice kroz poticanje transnacionalne suradnje između obrazovnih organizacija/organizacija za mlade i njihovih dionika;
  • Promovirati nastanak europskog područja cjeloživotnog učenja, pokrenuti političke reforme na nacionalnoj razini, poduprijeti modernizaciju sustava obrazovanja i osposobljavanja, uključujući neformalno učenje i podršku europskoj suradnji u području mladih, posebice kroz ojačanu političku suradnju, bolju upotrebu alata transparentnosti i prepoznatljivosti, te kroz širenje dobre prakse;
  • Poboljšati transnacionalnu dimenziju obrazovanja, osposobljavanja i mladih, posebice povećavajući atraktivnost institucija višeg stupnja obrazovanja u Uniji te podržavajući vanjsko djelovanje Unije, uključujući njezine razvojne ciljeve kroz promociju mobilnosti i suradnje između EU i institucija višeg stupnja obrazovanja trećih zemalja te ciljanog rada na širenju mogućnosti u trećim zemljama;
  • Unaprijediti podučavanje i učenje jezika te poticati jezičnu različitost;
  • Promovirati izvrsnost u podučavanju i istraživačkim aktivnostima vezane uz europsku integraciju kroz svjetske aktivnosti programa Jean Monnet.

  Specifični ciljevi u području sporta:

  • Prionuti radu na transnacionalnim prijetnjama u sportu poput dopinga, namještanja utakmica, nasilja, rasizma i netolerancije;
  • Podržati učinkovito upravljanje sportom i dvojne karijere sportaša;
  • Promovirati socijalnu inkluziju, jednake mogućnosti i fizičke aktivnosti kroz povećano sudjelovanje u sportu.

  Podržane aktivnosti:

  U području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, program dostiže svoje ciljeve kroz sljedeće aktivnosti:

  Mobilnost u svrhu učenja za pojedince:

  • Transnacionalna mobilnost studenata visokog obrazovanja i stručnog osposobljavanja, kao i mladih uključenih u neformalne aktivnosti, između zemalja koje sudjeluju u programu;
  • Transnacionalna mobilnost osoblja, između zemalja koje sudjeluju u programu. Suradnja za inovacije i dobre prakse.

  Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse:

  • Transnacionalno strateško partnerstvo između organizacija uključenih u obrazovanje, osposobljavanje i/ili aktivnosti za mlade, razvijajući i implementirajući zajedničke inicijative te promovirajući razmjene iskustva i znanja;
  • Transnacionalno partnerstvo između poduzeća i obrazovnih institucija;
  • Platforme koje podržavaju informacijske tehnologije (IT), uključujući e-Twinning, pokrivajući obrazovne sektore i omogućujući mladima istorazinsko učenje, virtualnu mobilnost i razmjenu dobre prakse, te otvoreni pristup sudionicima iz susjednih zemalja;
  • Razvoj, širenje mogućnosti, regionalna integracija, razmjena znanja i proces modernizacije kroz partnerstva između Unije i institucija višeg stupnja obrazovanja trećih zemalja te sektora mladih.

  Podrška reformi politika:

  • Aktivnosti implementacije političke agende Unije vezane za obrazovanje, osposobljavanje i mlade (Otvorene metode koordinacije), kao i za bolonjske i kopenhagenske procese te strukturirani dijalog s mladima;
  • Implementacija europskih alata transparentnosti u zemljama sudionicama, posebno Europass-a, Europskog kvalifikacijskog okvira (EKO), Europskog sustava za prijenos i nakupljanje bodova (ECTS), Europskog sustava bodovanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (ECVET), te podrška mrežama diljem Europe;
  • Politički dijalog s relevantnim europskim dionicima u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, Europski forum mladih, Nacionalni akademski informacijski centri (NARIC), Eurydice, Euroguidance i Eurodesk mreže, kao i eTwinning nacionalne službe za podršku, Nacionalni Europass centri te Nacionalni info centri u susjednim zemljama i zemljama pristupnicama, zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima koje ne sudjeluju u potpunosti u programu.

  Aktivnosti Jean Monnet:

  • Promovirati podučavanje i istraživanja vezanih uz europske integracije širom svijeta između akademskih stručnjaka, učenika i građana, posebno kroz stvaranje Jean Monnet katedri (chairs) i drugih akademskih aktivnosti, kao i pružajući pomoć za aktivnosti širenja znanja u institucijama višeg stupnja obrazovanja;
  • Podrška aktivnostima akademskih institucija ili udruga aktivnih u području studija europske integracije te podrška oznaci Jean Monnet za izvrsnost;
  • Podrška sljedećim europskim akademskim institucijama koje teže cilju od europskog interesa: Europski sveučilišni institut u Firenci i College of Europe (Bruges i kampusi Natolin);
  • Promovirati političke debate i razmjene između akademskog svijeta i donositelja odluka (policy makers) na temu političkih prioriteta Unije.

  Sport:

  • Podrška transnacionalnim projektima suradnje;
  • Podrška nekomercijalnim europskim sportskim događajima uključujući različite europske zemlje;
  • Podrška jačanju dokaza za donošenje odluka;
  • Podrška jačanju kapaciteta sportskih organizacija;
  • Dijalog s relevantinim europskim dionicima.

  Prihvatljivi partneri:

  Pojedinci, obrazovne institucije, organizacije za mlade, poduzeća, lokalne i regionalne vlasti, te neprofitne organizacije.

  Prihvatljive zemlje:

  Zemlje članice, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska, zemlje pristupnice, zemlje kandidati i potencijalni kandidati, te zemlje zapadnog Balkana.

  Budžet:

  14.774,52 milijuna eura (trenutnih cijena);

  13.010,00 milijuna eura (cijene iz 2011.).

  Financijski doprinos EU:

  Maksimalni postotak EU sufinanciranja: od 50% do 80%.

  Odgovorno tijelo:

  Opća uprava za obrazovanje i kulturu Europske komisije.

  Više informacija potražite na:

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:hr:PDF

  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_hr.htm

  07.05.2014.