HR | IT | EN

Europski socijalni fond (ESF)

 • Europski socijalni fond (ESF) podržava politike i prioritete koji teže postizanju napretka prema potpunom zapošljavanju, povećanju kvalitete i produktivnosti na poslu, povećanju geografske i radne mobilnosti za radnike unutar EU, unaprjeđenju obrazovnog i osposobljavajućeg sustava, te promicanju socijalne uključenosti pridonoseći gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji.

  Specifični ciljevi:

  • Promicanje zapošljavanja i podržavanje radne mobilnosti;
  • Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje;
  • Promicanje socijalne uključenosti i borbe protiv siromaštva;
  • Povećanje institucionalnog kapaciteta i učinkovitosti javne uprave;
  • Podržavanje pomaka ka gospodarstvu usmjerenom na niske razine ugljika, klimatske otpornosti i učinkovite resurse;
  • Povećanje korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, te jačanje istraživanja;
  • Tehnološki razvoj i inovacije, te povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća.

  Podržane aktivnosti:

  Promicanje zapošljavanja i podržavanje radne mobilnosti:

  • Pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući lokalne inicijative zapošljavanja i podršku radnoj mobilnosti;
  • Održiva integracija mladih u zapošljavanju, obrazovanju ili osposobljavanju za tržište rada;
  • Samozapošljavanje, poduzetništvo i stvaranje posla;
  • Jednakost među muškarcima i ženama i uravnoteženje između poslovnog i privatnog života;
  • Prilagodba radnika, poduzeća i poduzetnika na promjene;
  • Aktivno i zdravo starenje;
  • Modernizacija i jačanje institucija tržišta rada, uključujući aktivnosti za povećanje transnacionalne radne mobilnosti.

  Investiranje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje:

  • Smanjenje ranog napuštanja škole i promicanje jednakosti u pristupu ka kvalitetnom ranom djetinjstvu, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju;
  • Unaprjeđenje kvalitete, učinkovitosti i otvorenosti visokog i ekvivalentnog obrazovanja, s ciljem povećanja sudjelovanja i razine postignuća;
  • Povećanje pristupa cjeloživotnom učenju, nadogradnja vještina i kompetencija radne snage, te povećanje važnosti obrazovanja i sustava osposobljavanja na tržištu rada.

  Promicanje socijalne uključenosti i borbe protiv siromaštva:

  • Aktivna uključenost;
  • Integracija marginaliziranih zajednica kao što su Romi;
  • Borba protiv diskriminacije na temelju spola, rase ili etničkog podrijetla, religije ili vjerovanja, invalidnosti, godina ili seksualne orijentacije;
  • Povećanje pristupa dostupnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući zdravstvo i socijalne usluge općeg interesa;
  • Promicanje socijalnog gospodarstva i socijalnih poduzeća;
  • Strategije razvoja vođene od strane lokalne zajednice.

  Jačanje institucionalnog kapaciteta i učinkovitosti javne uprave:

  • Ulaganje u institucionalni kapacitet i učinkovitost javnih uprava i javnih službi s ciljem reformi, bolje regulacije i dobrog upravljanja;
  • Jačanje sposobnosti za dionike koji potiču zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike, te sektorske i teritorijalne sporazume kako bi se mobilizirale reforme na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
  • Podržavanje pomaka ka gospodarstvu usmjerenom na niske razine ugljika, klimatsku otpornost, učinkovitost resursa i ekološku održivost kroz reformu sustava obrazovanja i osposobljavanja, prilagodbu vještina i kvalifikacija, povećanje vještina radne snage, te stvaranje novih poslova u sektorima povezanim s okolišem i energijom;
  • Povećanje pristupa, korištenja i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija kroz razvoj digitalne pismenosti, ulaganje u e-uključenost, e-vještine i povezane poduzetničke vještine;
  • Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija kroz razvoj poslijediplomskih studija, osposobljavanje istraživača, aktivnosti umrežavanja i partnerstva između visokoobrazovnih, istraživačkih i tehnoloških centara i poduzeća;
  • Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz promicanje prilagodbe poduzeća i radnika, te povećanje ulaganja u ljudski kapital.

  Prihvatljivi kriteriji

  Širok spektar organizacija može se prijaviti za dobivanje potpore, iz javnog i privatnog sektora, od regionalnih i lokalnih vlasti, obrazovnih institucija i institucija osposobljavanja, nevladinih organizacija, sindikata, radničkih vijeća, industrijskih i profesionalnih udruga do individualnih društva.

  Implementacija:

  Svaka država članica, u partnerstvu s Europskom komisijom, odlučuje o jednom ili više operativnih programa za financiranje kroz Europski socijalni fond (ESF) unutar sedmogodišnjeg programskog razdoblja. Operativni programi opisuju prioritete aktivnosti Europskog socijalnog fonda (ESF-a) i njegove ciljeve. EU raspodjeljuje ESF sredstva zemljama članicama i regijama kako bi financirali njihove operativne programe. Programi financiraju projekte vezane za zapošljavanje koji su vođeni od strane velikog spektra javnih i privatnih organizacija nazvanih korisnicima. Sudionici ovih projekata, obično pojedinci, ali i društva i organizacije, imaju najviše koristi.

  Financijski doprinos EU:

  Maksimalna sufinancirajuća stopa bit će: 75-85% u manje razvijenim i najudaljenijim regijama, 60% u tranzicijskim regijama i 50% u više razvijenim regijama.

  Odgovorno tijelo:

  Opća Uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost Europske komisije.

  Više informacija:

  http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=hr

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1304&from=HR

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:hr:PDF

  http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=hr&newsId=8229

  18.07.2014.