HR | IT | EN

Herkul III

 • Ovaj program promiče aktivnosti protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje utječu na financijske interese Europske unije. Program će pridonijeti jačanju transnacionalne suradnje i efikasnijoj prevenciji prijevare, korupcije i drugih nezakonitih radnji uz pomoć specijalizirane obuke za osoblje nacionalne i regionalne administracije i druge dionike.

  Opći cilj:

  Zaštititi financijske interese Europske unije te tako povećati konkurentnost europske ekonomije i osigurati zaštitu novca poreznih obveznika.

  Specifični cilj:

  Spriječiti i boriti se protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje utječu na financijski interes Europske unije.

  Prihvatljive zemlje:

  • Zemlje članice EU;
  • Zemlje pristupnice, zemlje kandidati i potencijalni kandidati koje imaju koristi od predpristupne strategije, u skladu s općim načelima i uvjetima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije osnovanim u dotičnim okvirnim sporazumima, odlukama Vijeća za pridruživanje ili sličnih sporazumima;
  • Zemlje partneri Europske politike susjedstva, pod uvjetom da su te zemlje dostigle dovoljnu razinu usklađenosti zakonodavstva i administrativnih metoda kao one u Uniji. Zainteresirane zemlje partneri sudjelovat će u Programu u skladu s odredbama koje će se utvrditi s tim zemljama sljedeći osnivanje okvirnih sporazuma koji se tiču njihova sudjelovanja u programima Unije;
  • Zemlje članice EFTA/EEA, u skladu s uvjetima u Sporazumu EEA;
  • Predstavnici zemalja koji formiraju dio sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za zemlje Jugoistočne Europe, Ruska federacija i određene zemlje s kojima je Unija zaključila sporazum za zajedničku pomoć u aktivnostima protiv prijevare, te predstavnici međunarodnih i drugih relevantnih organizacija.

  Prihvatljivi partneri:

  • Nacionalne ili regionalne administracije zemalja članica ili trećih zemalja koje promiču jačanje aktivnosti na razini EU kako bi zaštitili financijske interese Unije;
  • Istraživačke i obrazovne ustanove, te neprofitne organizacije pod uvjetom da su utemeljene i da djeluju najmanje godinu dana u nekoj od zemalja članica ili u trećoj zemlji, te promiču jačanje zaštite financijskih interesa Europske unije.

  Podržane aktivnosti:

  Specijalizirana tehnička pomoć za nacionalne vlasti kroz:

  • Pružanje specifičnog znanja, specijalizirane i tehnološki napredne opreme te učinkovite alate informacijske tehnologije (IT) koji olakšavaju transnacionalnu suradnju i suradnju s Komisijom;
  • Osiguravanje potrebne podrške i olakšavanje istrage, posebno stvaranjem zajedničkih istraživačkih timova i prekograničnih aktivnosti;
  • Podršku sposobnosti zemalja članica da spreme i unište zaplijenjene cigarete, kao i neovisnim analitičkim službama za analizu zaplijenjenih cigareta;
  • Unapređenje razmjene osoblja za određene projekte, pogotovo u području borbe protiv krijumčarenja cigareta i krivotovorenja;
  • Pružanje tehničke i operativne podrške tijelima za provedbu zakona u zemaljama članicama u njihovoj borbi protiv nezakonitih prekograničnih radnji i prijevara koje utječu na financijske interese Europske unije, posebno što se tiče carinskih vlasti;
  • Izgradnju kapaciteta informacijskih tehnologija (IT) širom država članica i trećih zemalja razvijanjem i pružanjem posebnih baza podataka i IT alata koji olakšavaju pristup podacima i analizama;
  • Povećanje razmjene podataka, razvijanje i pružanje IT alata za istrage i nadziranje obavještajnog rada.

  Organizacija specijaliziranih obuka, radionica o analizi rizika te konferencija koje imaju za cilj:

  • Poticanje boljeg razumijevanja Europske unije i nacionalnih mehanizama;
  • Razmjenu iskustva između relevantnih nadležnih tijela u zemljama članicama i trećim zemljama te između predstavnika međunarodnih organizacija, uključujući specijaliziranje službe koje se bave provedbom zakona;
  • Koordinaciju aktivnosti zemalja članica, trećih zemalja i međunarodnih javnih organizacija;
  • Diseminaciju znanja, pogotovo o boljoj identifikaciji rizika u svrhu istraga;
  • Razvijanje istraživačkih aktivnosti i studija;
  • Poboljšanje suradnje između stučnjaka i istraživača;
  • Podizanje svijesti o pravosuđu i ostalim granama zakonitih profesija koje štite financijske interese Unije.

  Implementacija:

  Za sudjelovanje u aktivnostima ovoga programa sredstva Europske unije bit će dodjeljena u obliku subvencija (potpore), javne nabave ili naknade troškova.

  Budžet:

  110 milijuna eura (predloženi budžet).

  Financijski doprinos EU:

  Postotak sufinanciranja od strane EU u ovom programu neće prijeći 80% prihvatljivih troškova. U iznimnim i opravdanim slučajevima postotak sufinanciranja, definiran u godišnjem programu rada, neće prijeći 90% prihvatljivih troškova.

  Odgovorno tijelo:

  Europski ured za borbu protiv prijevara - OLAF.

  Više informacija potražite na:

  http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20140321_01_en.htm

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0029+0+DOC+XML+V0//HR#BKMD-64

  http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_hr.htm

  02.06.2014.