HR | IT | EN

Istarska županija u Operativnoj grupi Konferencije periferijskih pomorskih regija

 • U Bruxellesu predstavnik Istarske županije sudjelovao je u operativnoj skupini Konferencije periferijskih pomorskih regija – CPMR posvećenoj makroregionalnim strategijama.

  Istarska županija pozvana je na uključivanje u operativnoj skupini zahvaljujući aktivnom doprinosu osnivanja Jadransko-jonske makroregije, pogotovo kroz rad Jadranske Euroregije, ali i kroz suradnju u konglomeratu navedene makroregije u sklopu sudjelovanja na Danima otvorenih vrata u Bruxellesu.

  Cilj susreta bio je razvoj referentnog okvira za projekte teritorijalne suradnje kako bi se omogućilo bolju horizontalnu i vertikalnu koordinaciju, kohezijsku politiku, integriranu pomorsku politiku, vanjske politike suradnje te posebno razvoj i implementaciju makroregionalnih strategija - MRS. Dakako da ciljevi MRS-a na različite su načine predstavljeni sa strane pojedinih dionika i institucija.

  MRS trebale bi doprinijeti europskim prioritetima, kao što je strategija“Europe 2020” za održivi, pametan i uključiv ekonomski rast, načelo teritorijalne kohezije te potrebi za stvaranje sinergija u skladu s ciljevima višegodišnjeg financijskog okvira.

  Trenutno, na europskoj razini, nema konceptnog dokumenta koji bi regulirao makroregionalne strategije ni na pravnom ni na proračunskom planu te njena definicija ostaje nejasna i nepotpuna.

  U tom kontekstu, Europska komisija treba predložiti jasnu i prihvatljivu definiciju MRS-e uzimajući u obzir raznolikost područja i njihove realne mogućnosti.

  Dunavska i Baltička strategija predstavljalu uspješne primjere koje mogu poslužiti takvoj vrsti namjere.

  Iznimna je važnost dana Jadranskoj Euroregiji, osnovana 2006. godine i čiji je predsjednik do 2011. bio Istarski župan Jakovčić. Ista predstavlja novi model suradnje na Jadranu - svojevrsna udruga 26 regionalnih i lokalnih vlasti koja predstavlja institucionalni okvir za identifikaciju i rješavanje najvažnijih zajedničkih pitanja. Predstavlja model suradnje koji objedinjava transnacionalnu, transgraničnu i međuregionalnu suradnju u skladu sa suvremenim standardima i brojnim primjerima širom Europe.

  Uz sudjelovanje u operativnoj skupini Konferencije periferijskih pomorskih regija, Istarska županija aktivno surađuje s ostalim europskim regijama koje u Bruxellesu djeluju u perspektivi utjecanja europskih institucija pri pripremi financijskog programa i regulativa za razdoblje 2014-2020.

  06.07.2012.