HR | IT | EN

Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2018. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za međunarodnu

suradnju i europske poslove

KLASA: 023-01/18-01/06

URBROJ: 2163/1-23/5-18-06

Pula, 24. listopada 2018.

Temeljem članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 16/17 i 19/17) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata udruga odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, Klasa: 402-01/18-01/30, Urbroj: 2163/1-01/8-18-03 od 22.listopada 2018. godine, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije, raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2018. godinu

1. Istarska županija, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove, poziva udruge koje su programski usmjerene na pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, da se prijave na ovaj javni poziv za dodjelu sredstava udrugama za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

2. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 120.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos 25.000,00 kuna.

3. Rok za podnošenje prijava projekata po ovom Javnom pozivu je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Istarske županije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a završava 26. studenoga 2018. godine.

4. U okviru ovog Javnog poziva prijavitelji mogu podnijeti samo jednu prijavu za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje

5. Prijavu projekata na ovaj Javni poziv može podnijeti udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

◦upisana je u Registar udruga,

◦u svom temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje, odnosno upisna je u Registar neprofitnih organizacija;

◦svojim statutom se opredijelila za obavljanje aktivnosti koje su predmet financiranja u okviru ovog Javnog poziva, kojima se promiču ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

◦projekt koji se prijavljuje na Javni poziv mora biti ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima Javnog poziva;

◦ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Istarske županije i drugih javnih izvora;

◦nema dugovanja s osnova plaćanja poreza, doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te drugih davanja prema Državnom proračunu, Proračunu Istarske županije i proračunima jedinica lokalne samouprave;

◦protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen/a za prekršaj određen člankom 48. st. 2. alinejom c) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), odnosno pravomoćno osuđen/a za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe;

◦ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;

◦ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);

◦ima uređen sustav prikupljanja članarina;

◦ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta;

◦projekt koji je predmet prijave odobren je za financiranje od strane ovlaštenog tijela određenog programa Europske unije ili drugih programa međunarodne suradnje.

6. Prijava projekta podnosi se u papirnatom i elektroničkom obliku (CD, DVD ili USB stick), kao privitku dokumentacije u papirnatom obliku, sukladno uvjetnima utvrđenim u Uputama za prijavitelje koje su dostupne na mrežnim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr.

Popunjena, potpisana i ovjerena prijava sa svim obveznim prilozima dostavlja se u papirnatom i elektroničkom obliku u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom, uz napomenu (naziv javnog poziva – ne otvarati) na sljedeću adresu:

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za međunarodnu

suradnju i europske poslove

Riva 8

52 100 Pula

Prijavu projekta moguće je osobno ili putem dostavljača predati u Pisarnici Istarske županije u Puli, Riva 8, isključivo u uredovno vrijeme tj. ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9,00 do 12,00 sati, te utorkom i četvrtkom od 13,00 do 15,30 sati.

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je navesti puni naziv i adresu prijavitelja.

Ukoliko se isti prijavitelj javlja na istovremeno raspisne javne pozive/natječaje više upravnih tijela Istarske županije, traženu dokumentaciju dostavlja jednom upravnom tijelu u izvorniku, dok je ostalim upravnim tijelima dužan dostaviti presliku dokumentacije uz navođenje naziva natječaja/javnog poziva i upravnog tijela Istarske županije gdje se izvornik nalazi.

7. Uz prijavu se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

◦preslika izvatka iz Registra udruga (može ga zamijeniti i ispis on-line obrasca sa svim podacima iz Registra udruga);

◦preslika potvrde o upisu u Registar neprofitnih organizacija (može je zamijeniti ispis potvrde s web stranica Ministarstva financija Republike Hrvatske);

◦preslika ovjerenog Statuta udruge;

◦potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnih dugovanja ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva (u obliku elektroničkog zapisa putem Jedinstvenog portala Porezne uprave – ePorezna ili putem nadležne ispostave Porezne uprave);

◦uvjerenja nadležnog suda, ne starija od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni/e za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alineja c), odnosno da nisu pravomoćno osuđeni/e za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.);

◦preslika Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Subsidy Contract) ili drugog odgovarajućeg ugovora/sporazuma, kojim se dokazuje da je prijavljeni projekt odobren za financiranje od strane ovlaštenog tijela u okviru programa Europske unije ili drugih programa međunarodne suradnje;

◦preslika proračuna projekta odobrenog za financiranje od strane ovlaštenog tijela u okviru programa Europske unije ili drugih programa međunarodne suradnje ili preslika drugog odgovarajućeg akta u kojem je naveden iznos sufinanciranja koji je prijavitelj projekta dužan osigurati iz vlastitih sredstava;

◦ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;

◦ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o projektima udruge financiranim iz javnih izvora;

◦ispunjen i ovjeren Obrazac popisa priloga uz prijavu,

◦ispunjen i ovjeren Obrazac suglasnosti za obradu osobnih podataka osobe ovlaštene za zastupanje u organizaciji prijavitelja;

◦ispunjen i ovjeren Obrazac suglasnosti za obradu osobnih podataka voditelja projekta.

8. Postupak provjere ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog poziva, ocjena prijava, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranje, praćenje provedbe projekta, okvirni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

9. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati isključivo elektroničkom putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: interregional@istra-istria.hr , najkasnije 10 dana prije isteka Javnog poziva.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili, a odgovori na najčešće postavljena pitanja objavit će se na sljedećoj mrežnoj stranici: www.istra-istria.hr , najkasnije 7 dana prije isteka Javnog poziva.

Natječajna dokumentacija:

1.Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 16/17 i 19/17)

2.Upute za prijavitelje

3.Obrasci za prijavu projekta:

a) obrazac opisa projekta

b) obrazac proračuna projekta

4.Obrazac popisa priloga uz prijavu

5.Obrazac za procjenu kvalitete prijava

6.Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

7.Obrazac izjave o projektima udruge financiranim iz javnih izvora

8.Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava

9.Obrasci za izvještavanje:

a) obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta,

b) obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta

10.Obrazac suglasnosti za obradu osobnih podataka osobe ovlaštene za zastupanje u organizaciji prijavitelja

11.Obrazac suglasnosti za obradu osobnih podataka voditelja projekta

Više informacija možete naći na www.istra-istria.hr

25.10.2018.