HR | IT | EN

Okupljanje partnera EU projekta BLUTOURSYSTEM u Veneciji

  • U Veneciji se 12. ožujka 2018. održao prvi partnerski sastanak projekta BLUTOURSYSTEM financiranog iz sredstava Programa Interreg V-A Italija- Hrvatska 2014.- 2020. u okviru prioritetne osi 1- Plave inovacije, specifičnog cilja 1.1 – Unaprijediti okvirne uvjete za inovacije u relevantnim sektorima plavog gospodarstva u Programskom području.

    Projekt BLUTOURSYSTEM doprinosi unaprjeđenju okvira za održivi rast Plavog turizma u skladu sa sektorskim politikama Europske unije i EUSAIR strategije.

    Prijavitelj projekta je Sveučilište CA' FOSCARI Venecija, a partneri su: Regija Veneto, Regija Puglia, Istarska županija, Sveučilište u Splitu- Ekonomski fakultet i Lokalna akcijska grupa „LAG5“ Orebić. Ukupan proračun projekta iznosi 1.037.050,00 €, a proračun Istarske županije iznosi 164.550,00 € od čega 85% sufinancira EU.

    Predstavnik Zajedničkog tajništva Programa Marin Miletić predstavio je u Veneciji u ime Programa procedure za provedbu aktivnosti i izvještavanje o nastalim troškovima na projektu. Projektni partneri predstavili su svoje institucije i njihovu ulogu u provedbi projektnih aktivnosti. Istarska županija kao jedan od partnera projekta sudjeluje u provedbi aktivnosti svih radnih paketa uz vodeću ulogu u radnom paketu 5 Uspostava BLUTOURSYSTEM platforme. Vodeći partner predstavio je detalje plana provedbe svake pojedine projektne aktivnosti uz alokaciju angažmana svakog pojedinog partera i dionika iz pripadajuće regije partnera. Predložena je procedura imenovanja Upravljačkog odbora projekta i provedbene skupine za implementaciju aktivnosti. U poslijepodnevnom dijelu sastanka održani su dogovori radnih skupina za svaki set aktivnosti i organiziran je sustav komunikacije među partnerima uz podjelu zaduženja i uloga pri provedbi. Specifični ciljevi projekta BLUTOURSYSTEM su razvoj nove tržišne inteligencije temeljene na alatima baziranim na znanju kao potpori prekograničnoj turističkoj mreži; poboljšanje vještima i kapaciteta za razvoj prekograničnih turističkih mreža i ekosistema plavog gospodarstva; omogućiti dionicima korištenje otvorene platforme i naprednih usluga za poticanje prekograničnog plavog turizma.

    16.03.2018.