HR | IT | EN

Projekt LOVE YOUR HEART

 • LOVE YOUR HEART - projekt je Jadranske mreže prevencije kardiovaskularnih bolesti sufinanciran od strane EU u sklopu Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic 2007. - 2013.

  Projekt traje 3 godine (1.10.2012. – 30.09.2015.), a ukupni proračun iznosi 1.360.469,91 eura. Od tog iznosa, 738.289,74 eura određeno je za aktivnosti u Istarskoj županiji.

  Glavni ciljevi projekta LOVE YOUR HEART su:

  • Stvoriti preduvjete za učinkovitu prevenciju kardiovaskularnih bolesti (KVB) putem razmjene iskustava i znanja među partnerima, te osiguravanjem resursa i infrastrukture za rad;
  • Razviti stručan i održiv program prevencije KVB pomoću postojećih i novih međunarodnih i međuregionalnih „mreža“, te integrativne suradnje između upravnih tijela, zdravstvenih ustanova i civilnog sektora koji se bave prevencijom KVB;
  • Priprema i testiranje edukativnih materijala za zdravstvene (i druge) djelatnike;
  • Priprema i testiranje edukativnih materijala za građane;
  • Osnovati Centar za prevenciju KVB u Istri i Tirani, te njihov rad u smislu poboljšanja procesa ranog otkrivanja rizičnih čimbenika, brzine pružanja usluga visoko rizičnim pacijentima i poboljšanja praćenja njihovog stanja.

  Medicinska oprema (ultrazvučni aparat srca, ergometar s pokretnom trakom, EKG uređaji, holteri EKG-a i tlaka, defibrilatori, te pregledni ležajevi) nabavljena u sklopu projekta za Opću bolnicu Pula osnovni je preduvjet za rad budućeg Centra za prevenciju kardiovaskularnih bolesti te njezina vrijednost iznosi 1.001.078 kuna.

  Centar za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Istri osmišljen je na način da će se unutar Istarskih domova zdravlja (IDZ) u Puli odvijati većina aktivnosti vezanih za promociju zdravlja, informatizaciju i edukaciju građana, te objedinjavanje rada na prevenciji kardiovaskularnih bolesti – u suradnji s ispostavama IDZ po Istri. U Općoj bolnici Pula nalaziti će se drugi dio Centra koji će imati dijagnostičko – konzilijarni, ali i edukativni karakter.

  U projektu surađuje 7 partnera i 10 suradnika koji dolaze iz različitih područja Jadranskih regija u Hrvatskoj, Italiji, Albaniji i Sloveniji. Vodeći partner u projektu je Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, a ostali partneri su Istarski domovi zdravlja, Opća bolnica Pula, 3 talijanska partnera (Scuola Centrale Formazione – Mestre, Azienda ULSS n.14 – Chioggia i Casa di cura Madonna della salute – Porto Viro) i jedan albanski partner (ADRA Albania). Posebnu dimenziju projektu daju i brojni suradnici, među kojima su hrvatski suradnici - Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Zadarska županija, te Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

  Više informacija saznajte na stranici projekta: http://www.loveyourheart.eu/?lang=hr.

  13.06.2014.