HR | IT | EN

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr >>

EU programi

Europski fondovi su zamišljeni kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama.

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI (ESI) FONDOVI

Jedna od najznačajnijih politika Europske unije je Kohezijska politika, za koju je EU u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojila 376 milijardi eura iz svog proračuna.

Kohezijska politika EU financira se iz tri glavna fonda:

  1. Kohezijski fond – namijenjen državama članicama čija je vrijednost bruto nacionalnog proizvoda (BNP) po stanovniku manja od 90 % prosjeka EU-a. On služi smanjivanju gospodarskih i socijalnih razlika, kao i promicanju održivog razvoja. Više: http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/
  2. Europski fond za regionalni razvoj – za cilj ima jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji te smanjenje razvojnih razlika između njenih regija. Više: http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/erdf/
  3. Europski socijalni fond – potiče zapošljavanje i mogućnosti zaposlenja u Europskoj uniji. Više: http://www.esf.hr/

Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond poznati su i pod nazivnom strukturni fondovi.

Osim navedenih, u financijskoj perspektivi 2014.-2020. na raspolaganju su i:

  1. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja i pojednostavljivanje njezine provedbe. Financira se sredstvima Zajedničke poljoprivredne politike, koja predstavlja jedno od najznačajnijih područja djelovanja institucija EU. Više: http://ruralnirazvoj.hr/
  2. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo - doprinosi promicanju konkurentno, okolišno i gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, potiče provedbu Zajedničke ribarstvene politike, promiče uravnotežen i uključiv teritorijalni razvoj ribarstvenih područja i područja u akvakulturi te potiče razvoj i provedbu Integrirane pomorske politike na način koji nadopunjuje kohezijsku politiku i Zajedničku ribarstvenu politiku. Više: http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=427

Svih pet fondova imaju zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi). U financijskom razdoblju 2014.-2020. RH je iz ESI fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.

OPERATIVNI PROGRAMI detaljnije definiraju prioritete, mjere i aktivnosti potrebne za učinkovitu provedbu, odnosno korištenje ESI fondova. To su dokumenti u kojima su određena područja financiranja kroz pojedini sektor, tko su potencijalni prijavitelji, koji su postupci za dodjeljivanje sredstava iz EU fondova, itd. Operativni programi u Republici Hrvatskoj su:

  1. OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-2020%20hrv%2027112014.pdf
  2. OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.  http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Strukturni%20fondovi%202014.%20–%202020/OPULJP%20hr%2020150709.pdf
  3. Program ruralnog razvoja 2014. – 2020. http://www.mps.hr/ipard/UserDocsImages/Postpristupno%20razdoblje%20%20EAFRD/PRR%202014-2020%20finalna%20inačica%20HR/PRR%20RH%202014-2020_v1.4_finalna%20inačica.pdf
  4. OP za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. http://www.mps.hr/ribarstvo/UserDocsImages/EMFF/Operativni%20program%202014%202020/25112015/Operativni%20program%20za%20pomorstvo%20i%20ribarstvo%20RH%20za%202014.-2020..pdf

ŠTO SU EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI (ESI) FONDOVI? »

Više informacija

PROGRAMI UNIJE »

PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE »

PROGRAMI TRANSNACIONALNE SURADNJE »

PROGRAMI MEĐUREGIONALNE SURADNJE »