Accessibility icon
>

Europska teritorijalna suradnja 2021.-2027.

Republika Hrvatska sudjeluje u ukupno 13 programa europske teritorijalne suradnje. Projekti europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluju partneri iz Republike Hrvatske sufinanciraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Kroz sudjelovanje u programima prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje doprinosi se sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih regija i ujednačavanju njihova razvoja te smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti.

 

Više informacija o Europskoj teritorijalnoj suradnji dostupno je na poveznici.

 

Istarska županija sudjeluje u sljedećim programima Europske teritorijalne suradnje:

Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija - Hrvatska 2021. - 2027.

Program predstavlja nastavak uspješne suradnje dviju zemalja iz perspektive 2014.-2020.  i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa, te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu; jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja; jačanja uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama; povećanja učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama; te izgradnjom uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja “od građana za građane“.

Programsko područje:

 • 8 hrvatskih županija (Istarska županija, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Primorsko-goranska županija, Varaždinska županija, Zagrebačka županija te Grad Zagreb)
 • 9 slovenskih regija

Proračun:

 • 39.344.493,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Više o programu i natječajima na: http://www.si-hr.eu/hr2/

Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021. – 2027.

Program predstavlja nastavak uspješne suradnje dviju zemalja iz perspektive 2014.-2020.  i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija; razvoja vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo; promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa; jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja; razvoja i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti; jačanju uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama te druga djelovanja u svrhu podupiranja boljeg upravljanja suradnjom.

Programsko područje:

 • 8 hrvatskih županija(Dubrovačko-neretvanska županija, Istarska županija, Karlovačka županija, Ličko-senjska županija, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija i Zadarska županija)
 • 25 talijanskih pokrajina

Proračun:

 • 172.986.266,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Više o programu i natječajima na: https://www.italy-croatia.eu/

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (IPA Adrion) 2021.-2027.

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje predstavlja nastavak suradnje na području Jadransko-jonske regije i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjene naprednih tehnologija, razvoja vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, promicanja prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo, jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, promicanja održive multi-modalne urbane mobilnosti, razvoja i poticanja klimatski otporne i pametne mobilnosti uključujući poboljšani pristup TEN-T mreži i prekograničnoj mobilnosti te druga djelovanja radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom.

Programsko područje:

 • 4 države članice Europske unije (Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija) te 6 država nečlanica (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, San Marino, Sjeverna Makedonija i Srbija)

Proračun:

 • 136,7 milijuna eura EU sredstava

Više o programu i natječajima na: https://www.adrioninterreg.eu/

Program transnacionalne suradnje Euro-Mediteran 2021.-2027.

Program predstavlja nastavak suradnje na području Mediterana i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjene naprednih tehnologija, promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, promicanja prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo, jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture te druga djelovanja radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom. 

Programsko područje:

 • 10 država članica Europske unije (Bugarska, Cipar, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska) te 4 države nečlanice (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Sjeverna Makedonija)

Proračun:

 • 234,9 milijuna eura EU sredstava

Više o programu i natječajima na: https://interreg-euro-med.eu/en/

Program transnacionalne suradnje Dunavske regije 2021.-2027.

U razdoblju 2021.-2027. program će financirati projekte koji se između ostaloga bave povećanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, usvajanjem naprednih tehnologija, promicanjem obnovljive energije, prilagodbom klimatskim promjenama i jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti. Financirati će se i projekti povećanja učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanja pristupa obrazovanju, kao i jačanju uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama.

Programsko područje:

 • 9 država članica Europske unije (Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Rumunjska, Slovačka, Slovenija) te 5 država nečlanica (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Srbija i Ukrajina)

Proračun:

 • 213,1 milijuna eura EU sredstava

Više o programu i natječajima na: https://www.interreg-danube.eu/

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027.

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027. u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između devet srednjoeuropskih država članica Europske unije kroz sufinanciranje zajedničkih projekata s ciljem jačanja regionalnih inovacija, pametne specijalizacije, energetske tranzicije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, poboljšanja prometnih veza te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj.

Programsko područje:

 • 9 država članica Europske unije (Austrija, Češka, HrvatskaItalija, Mađarska, Njemačka, Poljska, Slovačka i Slovenija)

Proračun:

 • 224,6 milijuna eura EU sredstava

Više o programu i natječajima na: https://www.interreg-central.eu/

Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027.

U novom programskom razdoblju kroz program će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja upravljačkih i organizacijskih kapaciteta dionika uključenih u razvoj i provedbu politika regionalnoga razvoja na programskom području. Usredotočenost programa na specifičan cilj Interreg-a „Better cooperation governance“ otvara korisnicima mogućnost suradnje na svim temama od zajedničke važnosti u skladu sa svojim regionalnim potrebama, unutar okvira definiranog ciljevima politike EU-a za programsko razdoblje 2021.-2027. (Pametnija, Zelenija, Povezanija, Socijalnija, Europa bliže građanima, te bolje upravljanje provedbom politika regionalnoga razvoja).

Programsko područje:

 • Sve države članice Europske unije, Norveška i Švicarska

Proračun:

 • 379,48 milijuna eura EU sredstava

Više o programu i natječajima na: https://www.interregeurope.eu/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Sadržaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.