Accessibility icon
>

Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027.

Višegodišnji financijski okvir (VFO) je dugoročni proračun EU-a kojim se za razdoblje od sedam godina postavljaju ograničenja za potrošnju EU-a kao cjeline te za različita područja djelovanja. Proračun se dijeli u „naslove” koji odgovaraju prioritetima i područjima djelovanja EU-a. VFO 2021.-2027. sastoji se od 7 proračunskih naslova (Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija; Kohezija, otpornost i vrijednosti; Prirodni resursi i okoliš; Migracije i upravljanje granicama; Sigurnost i obrana; Susjedstvo i svijet; Europska javna uprava) koji obuhvaćaju ukupno 17 političkih područja.

Kohezijska politika nalazi se u okviru Naslova 2: Kohezija, otpornost i vrijednosti te omotnica iznosi 377 768 milijuna eura (330 235 milijuna eura za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju).

U okviru Višegodišnjeg financijskog razdoblja za Republiku Hrvatsku je na raspolaganju nešto više od 14 milijardi eura. Dodijeljena sredstva raspodijeljena su na Kohezijsku politiku (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond+, Kohezijski fond, Fond za pravednu tranziciju), Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost, Instrument za financijsku potporu u području upravljanje granicama i vizne politike, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za jamstva u poljoprivredi.

 

Programi Republike Hrvatske 2021.-2027.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 5. studenoga 2020. donijela Odluku o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu.

U Republici Hrvatskoj utvrđeni su sljedeći programi u okviru Kohezijske politike:

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK), financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK)

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj ulaganja je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizirati javnu upravu, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i ojačati kvalitetu života stanovništva. Ukupne vrijednosti 5,2 milijarde eura, predstavlja financijski najizdašniji Program unutar Kohezijske politike za Republiku Hrvatsku u novom financijskom razdoblju.

Više informacija o Programu dostupno je na poveznici.

Indikativni godišnji plan objave natječaja PKK dostupan je na poveznici.

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.- 2027. (PULJP), financiran iz Europskog socijalnog fonda plus

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.- 2027. (PULJP)

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. definira ključne prioritete za djelotvorno korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda + za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj ulaganja je ojačati ekonomiju i društvo kroz postizanje više razine zaposlenosti, aktivnosti i jačanja vještina radne snage, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja povezanog s tržištem rada, s naglaskom na strukovno obrazovanje, snažnog sustava socijalne zaštite te kvalitetnih i dostupnih socijalnih i zdravstvenih usluga, uključujući usluga dugotrajne skrbi. Posebna pažnja bit će usmjerena na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebice djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, mlade kao i ostale ranjive skupine, uključujući i žene u cilju osiguravanja njihove pune ravnopravnosti u društvu. Ukupna vrijednost Programa iznosi 1,9 milijardi eura.

Više informacija o Programu dostupno je na poveznici.

Indikativni godišnji plan objave natječaja PULJP dostupan je na poveznici.

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP), financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Fonda za pravednu tranziciju

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP)

Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT), te predstavlja temelj za provedbu ulaganja koja su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini čime se osigurava ravnomjerni teritorijalni razvoj Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost Programa iznosi 1,6 milijardi eura.

ITP odgovara na razvojne izazove određenog područja, uključujući demografske trendove, koji se ne mogu riješiti samo nacionalnim politikama te integrira ulaganja temeljem pristupa „odozdo prema gore“, omogućujući regionalnoj i lokalnoj zajednici određivanje prioriteta.

Više informacija o Programu dostupno je na poveznici.

Indikativni godišnji plan objave natječaja ITP-a dostupan je na poveznici.

Fond za pravednu tranziciju

Mogućnosti financiranja predviđene u okviru Prioriteta 4. Pravedna tranzicija Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., ukupne vrijednosti 185,8 milijuna eura.

Fond za pravednu tranziciju ključni je financijski mehanizam putem kojeg će EU, u skladu s ciljem postizanja klimatske neutralnosti EU-a do 2050. i Europskim zelenim planom, pružiti financijsku potporu i tehničku pomoć članicama na koje će prelazak na zeleno gospodarstvo najviše utjecati.

Bespovratna sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju namijenjena su regijama koje su najizloženije tranzicijskim izazovima, odnosno regijama s višim emisijama ugljikovodika i regijama u kojima je velik udio stanovništva zaposlen u industrijama fosilnih goriva. U RH su sredstva predviđena za Istarsku i Sisačko-moslavačka županiju, kao dvije regije s najintenzivnijim emisijama stakleničkih plinova te procesnim postrojenjima koja prouzrokuju te emisije.

Alokacija FPT-a za Istarsku županiju iznosi nešto više od 72 milijuna EUR, a obuhvaća ulaganja u poduzetničku infrastrukturu, poticanje istraživačkih i inovacijskih aktivnosti, kružno gospodarstvo, prekvalifikacije i obrazovanje odraslih, opremanje odgojno-obrazovnih institucija, proizvodne inovacije MSP-ova te program smanjenja emisija stakleničkih plinova u Istarskoj županiji.

Za pristup mehanizmu, države članice bile su dužne izraditi teritorijalne planove za pravednu tranziciju pružajući strukturu tranzicijskog procesa do 2030. godine. Odobreni Teritorijalni plan za pravednu tranziciju RH sastavni je dio Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

UREDBA (EU) 2021/1056 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. lipnja 2021. o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

Više informacija o Fondu potražite na poveznici.

Osim programa kohezijske politike, Hrvatskoj su odobrena i dva programa koja se odnose na poljoprivredu te pomorstvo i ribarstvo u financijskom razdoblju 2021. -2027.:

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027., financiran iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027. (SP ZPP RH) jest programski strateški dokument i temelj za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (EFJP i EPFRR) i primjenu alata i instrumenata Zajedničke poljoprivredne politike (izravna plaćanja, ruralni razvoj, sektorske intervencije). Ukupna vrijednost Plana iznosi 3,8 milijarde eura.

Više informacija o SP ZPP RH dostupno je na poveznici.

Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027., financiran iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu

Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. predstavlja programski dokument koji sadrži odabrane prioritete i ciljeve koji se trebaju ostvariti uz pomoć mjera strukturne politike u ribarstvu sufinanciranih sredstvima potpore iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, namijenjenog poticanju provedbe ciljeva Zajedničke ribarstvene politike i pomorske politike EU-a u razdoblju 2021.-2027. godine. Ukupna vrijednost Programa iznosi 348,1 milijuna eura.

Više informacija o Programu dostupno je na poveznici.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Sadržaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.