Accessibility icon

Europska urbana inicijativa – 2. poziv za inovativne akcije

12. lipnja 2023.

Europska urbana inicijativa (EUI) objavila je drugi poziv za dostavu prijedloga vrijedan 120 milijuna eura, s ciljem poticanja inovativnih projekata koji razvijaju i testiraju nova rješenja za trenutne urbane izazove.

Stopa sufinanciranja EUI iznosi 80% troškova odabranih projekata, u iznosu do maksimalno 5 milijuna eura. Poziv je otvoren za sve gradove EU, pojedinačno ili grupno. Rok za podnošenje prijava je 5. listopada 2023. godine.

Projekti bi se trebali usredotočiti na jedan od sljedeća tri prioriteta:

Ozelenjavanje gradova: u okviru ove teme financirat će se projekti za eksperimentiranje i pružanje opipljivih inovativnih rješenja za zelenu infrastrukturu diljem europskih gradova, za bolje rješavanje izazova bioraznolikosti, zagađenja, resursa i klime, uključujući razvoj sinergije s drugim ključnim područjima politike. Očekuje se da će inovativna rješenja testirana u okviru financiranih projekata doprinijeti ulaganjima kohezijske politike koja se odnose na zelenu i pravednu tranziciju te će obuhvatiti pitanje dostupnosti svima.
Održivi turizam: u okviru ove teme financirat će se projekti koji podržavaju dugoročnu zelenu i digitalnu transformaciju i otpornost turističkog ekosustava. Uvođenjem jedinstvenih rješenja i sveobuhvatnih politika za promicanje i upravljanje održivim turizmom, gradovi mogu biti primjer manjim gradovima, selima i regijama koje više ovise o turizmu za svoje gospodarstvo, osobito u smislu smanjenja prevelike ovisnosti o jednom sektoru i kombiniranja turističke gospodarske aktivnosti s drugim ulaganjima i naporima za otvaranje radnih mjesta za diverzifikaciju u druge sektore.
Iskorištavanje talenata u gradovima koji se smanjuju: pod ovim prioritetom bit će podržano testiranje novih rješenja za zadržavanje i privući talente. Poziv nastoji identificirati lokalne i integrirane pilot projekte, tj. uključiti lokalne zajednice u eksperimente na urbanoj razini i baviti se ekonomskim, društvenim i ekološkim dimenzijama suočenih demografskih izazova, na način koji bi mogao potaknuti korištenje kohezijske politike programa u tim urbanim sredinama.

Seminari za prijavitelje će se održati 15. lipnja 2023. u Bruxellesu, Belgija, 28. lipnja 2023. u Varšavi, Poljska i 6. srpnja 2023. u Ljubljani, Slovenija.

Više informacija dostupno je na web stranici Europske urbane inicijative.

Najnovije