Accessibility icon

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

11. siječnja 2020.

Status: Otvoren od 22.05.2019.do 30.06.2020.
Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Područje: Zaštita okoliša
Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava:
Ukupna bespovratna sredstava: 350.000.000,00 kn
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn
Vrijednost natječaja: 350.000.000,00 kn
Fond: Kohezijski fond
Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Zaštita okoliša i održivost resursa

 

Sažetak

1. Cilj poziva
Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala predstavlja Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, karton, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.), kojeg je potrebno postići do 2022., a određen je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 03/17) (PGO RH).
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (sortirnica) izravan je doprinos provedbi Mjere 1.2.2. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i drugo (sortirnica) iz PGO RH, koja uz izgradnju novih uključuje i opremanje sortirnica, povećanje kapaciteta i unaprjeđenje tehnologije postojećih postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr.

2. Ukupna raspoloživa sredstva
Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) predviđena za ovaj Poziv iznose 350.000.000,00 kuna.

3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju
Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a koja mogu biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva kako slijedi:
• najniži iznos 1.000.000,00 kuna
• najviši iznos 50.000.000,00 kuna.

4. Predviđeni intenzitet potpore
Iznos bespovratnih sredstava KF-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

5. Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), sukladno čl. 28, st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

6. Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
• priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga,
• priprema dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole,
• priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN. 20/16),
• građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli, odnosno aktu na temelju kojeg Prijavitelj može započeti izgradnju postrojenja, kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu,
• priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje,
• stručni nadzor građevinskih radova,
• projektantski nadzor,
• usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II),
• tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),
• aktivnost informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.

7. Geografska ograničenja
Projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske.

8. Administrativni podaci
Dodjela bespovratnih sredstava iz ovog poziva se vrši kroz otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova (www.strukturnifondovi.hr) i u sustavu eFondovi – na javnom portalu sustava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2020. godine. Postupak dodjele započinje po zaprimanju prvog(ih) projektnog prijedloga, a istječe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.
Projektni prijedlozi poslani na način različit od gore navedenog (npr. poštom, faksom ili elektroničkom poštom) ili dostavljeni na druge adrese bit će automatski isključeni.

 

Više informacija na https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-ili-opremanje-postrojenja-za-sortiranje-odvojeno-prikupljenog-otpadnog-papira-kartona-metala-plastike-i-drugih-materijala/

Najnovije