Accessibility icon

Natječaj za Mjeru 2. Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom

23. listopada 2020.

Natječaj za Mjeru 2. Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom
LAGUR “Istarski švoj” dana 07. listopada 2020. godine objavljuje Natječaj za provedbu Mjere 2. iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj”, pod nazivom “ Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom”.

PREDMET NATJEČAJA
Dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene mjere iz LRSR s ciljem povećanja dostupnosti i potrošnje proizvoda ribarstva i akvakulture posebice u kontinentalnom dijelu područja FLAG-a iskorištavanjem pozitivne sinergije ribara, ribarskih zadruga i trgovaca, dodavanja vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te stvaranja radnih mjesta, kao i poticanja korištenja napredne tehnologije, omogućavanja boljih uvjeta poslovanja i otvaranja novih tržišta i mogućnosti.

Mjera 2. se odnosi na:

 • ulaganja u prodajna mjesta, kušaone za proizvode ribarstva i akvakulture koristeći jedinstveni vizualni identitet i Pravilnik za dodjelu obilježja jedinstvenog vizualnog identiteta ribarskim područjima, lokalnim proizvođačima, proizvodima i uslugama u sektoru ribarstva izrađenog kroz Mjeru 1. iz LRSR (u daljnjem tekstu: Pravilnik JVI);
 • nabavu vozila i opreme za unaprjeđenje kratkog lanca opskrbe i prodaje lokalne svježe ribe i morskih organizama te lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture koristeći jedinstveni vizualni identitet i Pravilnik JVI;
 • razvoj digitalnih alata vezanih uz unaprjeđenje prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture, komunikacije i poslovanja u ribarstvu i akvakulturi;
 • jačanje prepoznatljivosti i unaprjeđenje lokalnih proizvođača i proizvoda ribarstva i akvakulture.Praktičnom primjenom odredbi Pravilnika JVI omogućit će se:
  – valorizacija lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture,
  – unaprjeđenje opskrbnog lanca te posljedično povećanje dostupnosti i poticanje konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture na cijelom području FLAG-a,
  – stvaranje dodatne vrijednosti lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture, lokalnim proizvođačima i općenito ribarskim zajednicama.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

 • 455.000 EUR u protuvrijednosti u HRK
 • Najniži iznos po projektu iznosi 15.000 EUR u protuvrijednosti u kunama.
 • Najviši iznos po projektu iznosi 220.000 EUR u protuvrijednosti u kunama.

 

PRIHVATLJIVI NOSITELJI PROJEKATA

 1. Prema organizacijskom obliku prihvatljiv nositelj projekta je:
  • jedinica lokalne samouprave (JLS-ovi), ili
  • komunalno poduzeće, ili
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu JLS-a, ili
  • mikro, malo ili srednje poduzeće registrirano za obavljanje djelatnosti ribarstva ili akvakulture u trenutku prijave na Natječaj, ili
  • subjekt u ribarstvu, registriran za obavljanje djelatnosti ribarstva ili akvakulture u trenutku prijave na Natječaj, ili
  • organizacija subjekata u ribarstvu registrirana za obavljanje djelatnosti ribarstva ili akvakulture u trenutku prijave na Natječaj,čije sjedište mora biti unutar obuhvata ribarstvenog područja FLAG-a tj. unutar:
  • gradova: Pazin i Poreč-Parenzo; te
  • općina: Funtana-Fontane, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano i Vrsar-Orsera.
 2. Nositelj projekta se obvezuje u cijelosti prihvatiti Pravilnik za dodjelu obilježja jedinstvenog vizualnog identiteta ribarskim područjima, lokalnim proizvođačima, proizvodima i uslugama u sektoru ribarstva i njegove izmjene i/ili dopune, te postupati sukladno njegovim odredbama za cijelo vrijeme provedbe projekta i tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava potpore.
 3. Ostali uvjeti prihvatljivosti nositelja projekta navedeni su u točki 2. Natječaja.

 

PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKATA

 • Temeljem ovoga natječaja nositelj projekta može podnijeti jednu prijavu projekta za više prihvatljivih aktivnosti na više različitih lokacija.
 • Prilikom podnošenja prijave projekta, nositelj projekta obavezno dostavlja ispunjen Obrazac 1. A. Prijava projekta i 1. B. Prijava projekta – lista troškova, s svom pripadajućom dokumentacijom iz Priloga II.
 • Prijave projekata podnose se od 08. listopada 2020. do 09. studenog 2020. u jednom zatvorenom paketu/omotnici preporučenom poštom s povratnicom na adresu: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Istarski švoj“, 154. brigade hrvatske vojske 5, 52000 Pazin.
 • Prijave projekata poslane na način različit od navedenog (npr. faksom ili e-poštom, osobna dostava) ili dostavljene na druge adrese biti će automatski isključene.

 

DODATNE INFORMACIJE VEZANE UZ NATJEČAJ

 • Nositelji projekata mogu FLAG-u postaviti pitanja vezana uz natječaj isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: laguristarskisvoj@gmail.com, i to od dana objave natječaja do najkasnije deset (10) dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave.
  Odgovori na pitanja biti će objavljeni na mrežnim stranicama FLAG-a i to na način da će se osigurati zaštita osobnih podataka korisnika.
 • Popis projekata koji su odabrani od strane FLAG-a biti će objavljen na mrežnoj stranici FLAG-a nakon pravomoćnosti svih odluka i utvrđivanja Konačne rang liste.
 • Krajnji rok za podnošenje konačnog Zahtjeva za isplatu je 31.03.2023.
 • Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovoga FLAG natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe FLAG natječaja, obrade prijava projekata nositelja projekta i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

 

Natječajnu dokumentaciju sa svim prilozima i obrascima pronaći ćete na https://lagur-istarskisvoj.hr/natjecaji/aktivni-natjecaji/ponovljeni-natjecaj-za-mjeru-2-ulaganje-u-prodajna-mjesta-kusaone-i-nabava-vozila-za-proizvode-ribarstva-i-akvakulture-s-jedinstvenim-vizualnim-identitetom/?fbclid=IwAR28Fbq_SovfsdinOShbbV3co0ColDY-XQi6OvxShqmeycxJqKJgH7f54fM

 

 

Najnovije