Accessibility icon

NPOO – objavljen natječaj “Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada”

16. svibnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada” (referentni broj: NPO.C1.3.R2-I2.01).

SAŽETAK NATJEČAJA:

Svrha natječaja: sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.
Vrsta Poziva: trajno otvoreni poziv
Ukupna raspoloživa sredstva: 80.000.000,00 HRK
Raspoloživa sredstva po prijavitelju: 30.000.000,00 HRK
Predviđeni intenzitet potpore: maksimalno 85,00% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta
Prihvatljivi prijavitelji: JLS na čijem se području nalazi odlagalište; JLS-ovi koji su vlasnici/imaju pravo građenja na zemljištu na kojem se nalazi odlagalište ili su vlasnici osobe koja upravlja odlagalištem na administrativnom području neke druge JLS.

Prihvatljive aktivnosti:
1. aktivnosti izvođenja radova sanacije zatvorenih odlagališta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi (izvedba građevinskih i drugih radova – pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole);
2. aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu i energetsku infrastrukturu isključivo za potrebe saniranog odlagališta otpada;
3. aktivnosti izrade gradilišne i druge dokumentacije (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i upute za korištenje te drugo) potrebne za provedbu projekta i za ishođenje uporabne dozvole za sanaciju odlagališta, a koje su započete nakon donošenja Odluke o financiranju;
4. aktivnosti projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
5. usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18, 110/19);
6. usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, financijsko upravljanje; izvještavanje, pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),
7. aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Podnošenje projektnog prijedloga moguće je od 13. lipnja 2022. u 9:00h putem poveznice: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/9.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. travnja 2024. godine do 14:00 h ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije