Accessibility icon

Objavljena pojašnjenja primjene pojedinih odredbi Priloga 03 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi

24. veljače 2021.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. objavilo je dokument s pojašnjenjem primjene pojedinih odredbi Priloga 03 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: Pravila za NOJN), Pravila 05 Izvršavanje i upravljanje ugovorima, u verziji 7.0 Zajedničkih nacionalnih pravila.

Pojašnjavaju se odredbe:

-isključenje ponuditelja iz postupka nabave

– informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima Poziva na dostavu ponuda

– Prijevod, uvez i ovjera dokumenata

– Pregled i ocjena ponuda

– Prigovor na postupak nabave

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. pojašnjava primjenu pojedinih odredbi Priloga 03 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: Pravila za NOJN), Pravila 05 Izvršavanje i upravljanje ugovorima, u verziji 7.0 Zajedničkih nacionalnih pravila.

1) Odredba o isključenju ponuditelja iz postupka nabave

„ISKLJUČENJE

  1. Ponuditelj se isključuje iz postupka nabave:

–             ako je on ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja (osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave,  zlouporaba položaja i ovlasti,  nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara

–             nije ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan ponuditelj, u skladu s propisima države poslovnog nastana ponuditelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, te ako mu iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna

–             ako je lažno izjavljivao, predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je NOJN naveo kao neophodne.

17.1. NOJN prihvaća kao dokaz da se gospodarski subjekt ne nalazi u jednoj od situacija navedenih u točki 17. potpisanu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta koja se dostavlja u ponudi, odnosno relevantne ažurirane popratne dokumente koji se izdaju ili im se može pristupiti posredstvom nadležnih tijela, odnosno javnih registara.“

Kada se radi o izjavi koju dostavlja ponuditelj prema točki 17.1. Pravila za NOJN, pojašnjava se da je potpisana izjava osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta kao dokaz da se gospodarski subjekt ne nalazi u jednoj od situacija navedenih u točki 17. dovoljna za sve okolnosti iz navedene točke. NOJN može zahtijevati dostavu popratnih dokumenata, u vidu izdavanja potvrda koja izdaju nadležna tijela Republike Hrvatske ili važećih jednakovrijednih dokumenata nadležnih tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ali je navedeno potrebno jasno propisati u uvjetima Poziva, jednako kao i uvjete u pogledu vremenskog važenja navedenih dokumenata

U odnosu na dio odredbe točke 17.1. u kojoj se navode ažurirani popratni dokumenti napominje se da isti, mogu tražiti, no za isto ne postoji obveza. Odredbom je dana mogućnost u slučaju da se naručitelj odluči na propisivanje nekih dodatnih dokumenata, kao uvjet da sve što je tražio u dokumentaciji mora i dobiti, odnosno provjeriti.

2) Dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima Poziva na dostavu ponuda

Ističe se kako je u t. 6.1. Pravila za NOJN propisano da „dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima iz poziva na dostavu ponuda moguće tražiti tijekom roka za dostavu ponuda“, dakle iz navedenog proizlazi da je sve navedeno moguće zahtijevati i zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.

3) Prijevod, uvez i ovjera dokumenata

U situacijama u kojima NOJN u pozivu na dostavu ponuda propiše dostavu prijevoda dokumenta/dokaza na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, upućujemo na javno objavljenu Uputu na stranici:

https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=578&fondovi=esi_fondovi u okviru „Sažetog pregleda uputa Upravljačkog tijela za upravljanje nepravilnostima u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ v.2.0 iz lipnja 2019.“.

Nadalje, u odnosu na zahtjev potpisivanja dokumenata i ovjere istih pečatom, imajući u vidu postojanje niza zakonskih i podzakonskih akata u Republici Hrvatskoj koji uređuju navedenu materiju, ističe se kako isto nije pitanje razrade kroz Pravila za NOJN.

U pogledu prihvatljivog načina uvezivanja ponuda u postupcima nabave, s obzirom da isto nije razrađeno Pravilima za NOJN, pojašnjavamo da naručitelj prilikom zahtijevanja takve dokumentacije treba voditi računa da takvo traženje bude razmjerno, nužno i prikladno s obzirom na svrhu nabave te da ne predstavlja neopravdanu prepreku za sudjelovanje određenih gospodarskih subjekata.

4) Pregled i ocjena ponuda

U odnosu na nedoumice vezane uz obvezu uspoređivanja cijene ponuda bez PDV-a ili cijene ponuda s PDV-om te može li se u tom slučaju primijeniti pravilo koje vrijedi za obveznike Zakona o javnoj nabavi, pojašnjavamo da NOJN može uspoređivati cijene ponuda na oba navedena načina (bez PDV-a ili cijene ponuda s PDV-om), sve dok primjenjuje jednak tretman prema svim ponuditeljima.

Nadalje, objava zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju ponuda na stranici www.strukturnifondovi.hr te dostava istog ponuditeljima, jednako kao i izrada odluke o poništenju i njezine objave/dostave ponuditeljima, nije obavezan zahtjev za NOJN prema t. 9. Pravila za NOJN.

5) Prigovor na postupak nabave

Vezano uz mogućnost žalbe ili prigovora na postupak nabave proveden sukladno Pravilima za NOJN, napominjemo da nije propisano da sudionici postupka imaju pravo podnijeti žalbu na odluku o odabiru/odbijanju ponuda. Međutim, u slučaju saznanja o nepravilnosti u postupku provedbe nabave može se podnijeti prijava sumnje na nepravilnost na adresu elektroničke pošte nepravilnosti.eu@mrrfeu.hr. Prijava mora sadržavati naziv projekta (KK broj), činjenični opis radnje ili propuštanja naručitelja, tj. korisnika te se prijavi moraju priložiti i svi raspoloživi dokazi..

Ova pojašnjenja se primjenjuju od dana objave.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

Najnovije