Accessibility icon
>

Zakonodavni, strateški i institucionalni okvir

Zakonodavni, strateški i institucionalni okvir razvoja otoka u Jadranskom moru uspostavljeni su usvajanjem Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21) te sljedećih podzakonskih propisa donesenih na temelju zakona:

  • Pravilnika o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća (NN 71/19 i 114/21),
  • Pravilnika o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka (NN 75/20),
  • Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (NN 82/07 i 35/11),
  • Odluke o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove (NN 38/19),
  • Pravilnika o provedbi Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima (NN 88/21),
  • Pravilnika o načinu vrednovanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, načinu rada te sastavu i broju članova Povjerenstva za provedbu javnog poziva za promociju programa „Hrvatski otočni proizvod“ (NN 127/21),
  • Pravilnika o provedbi Programa „Hrvatski otočni proizvod“ u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake „Hrvatski otočni proizvod“ (NN 139/21),
  • Pravilnika o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka (NN 127/21),
  • Smjernica za izradu teritorijalne strategije kao dodatka planu razvoja obalno – otočne županije (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, listopad 2022. godine).

Usvajanje prethodno navedenih pravnih akata bilo je usmjereno na promicanje daljnjeg održivog razvoja otoka i unaprjeđenje kvalitete života otočana, uzimajući u obzir posebnosti otočnog područja i nužnost ravnomjernog regionalnog razvoja svih dijelova Republike Hrvatske.

Na temelju Zakona o otocima, donesen je i Nacionalni plan razvoja otoka kao srednjoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja koji definira provedbu ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21) u području razvoja otoka te predstavlja okvir za oblikovanje programa, projekata, mjera i aktivnosti koji se odnose na otoke u provedbenim programima tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela.

Institucionalni okvir definiran Zakonom o otocima čine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao nositelj politike otočnog razvoja, te Otočno vijeće i otočni koordinatori. Otočno vijeće je savjetodavno tijelo u postupku izrade i provedbe programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti održivog razvoja otoka, a čine ga predsjednik, zamjenik predsjednika i 46 članova. Otočni koordinatori su zaposlenici regionalnih koordinatora nadležni za obavljanje poslova organiziranja, pokretanja i koordiniranja planova i projekata važnih za razvoj otoka.