Accessibility icon

Potpora za kreativni inovativni laboratorij 2021

10. lipnja 2021.

Ovim Pozivom na dostavu prijedloga podržat će se Kreativni inovativni laboratorij s početkom provedbe u 2021. godini.

Potpora za Kreativni inovativni laboratorij provodi se u okviru Međusektorskog potprograma programa Kreativne Europe koji obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima uključujući i audiovizualni.

Kreativni inovativni laboratorij potiče:

  • nove oblike stvaranja na sjecištima različitih kulturnih i kreativnih sektora, primjerice s pomoću eksperimentalnih pristupa i primjenom inovativnih tehnologija;
  • inovativne međusektorske pristupe i alate koji, ako je moguće, obuhvaćaju višejezičnu i socijalnu dimenziju kako bi se olakšale distribucija, promidžba i monetizacija kulture i kreativnosti, uključujući kulturnu baštinu, te pristup njima.

Kreativni inovativni laboratorij želi potaknuti aktere iz različitih kulturnih i kreativnih sektora da osmisle i testiraju inovativna digitalna rješenja s potencijalnim pozitivnim dugoročnim učinkom na više kulturnih i kreativnih sektora. Kreativni inovativni laboratorij će olakšati stvaranje inovativnih rješenja (npr. alata, modela i metodologija) koja se mogu primijeniti na audiovizualni sektor i barem još jedan kreativni i / ili kulturni sektor.

Aktivnosti koje će se podržati kroz ovaj poziv su: dizajn, razvoj i testiranje inovativnih alata, modela i rješenja primjenjivih u audiovizualnom i drugim kulturnim i kreativnim sektorima. Cilj tih aktivnosti je poticanje konkurentnosti, suradnji, cirkulacija, vidljivosti, dostupnosti, raznolikosti i povećanje publike u svim sektorima.

Za potrebe ovogodišnjeg poziva, osim općih ciljeva, usvaja se i tematski pristup koji osigurava nagrađivanje projekata koji se bave ciljevima programa Kreativna Europa. Poseban naglasak stavljen je na ozelenjivanje lanca vrijednosti kroz kreativni i kulturni sektor i na inovativne obrazovne alate koji koriste kreativnost i kreativne sektore za rješavanje društvenih problema poput dezinformacija.

Za ovaj Poziv na dostavu prijedloga osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 6.320.000.

Rok za prijave je 5. listopada 2021. godine do 17:00 CET

Više na deskkultura.hr

Upute za prijavu te obrasci i dokumenti koje je obavezno priložiti dostupni su ovdje.

 

Najnovije