Accessibility icon
>

Priprema i provedba EU projekata

Jedna od zadaća Javne ustanove je pomoći potencijalnim korisnicima, javnopravnim tijelima sa područja Istarske županije, u pripremi i provedbi razvojnih projekata za financiranje iz ESI i drugih EU fondova.

Pomoć u pripremi projekata

Aktivnost obuhvaća pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima s područja Istarske županije u pripremi projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih te drugih fondova EU. Stručna pomoć u pripremi podrazumijeva pomoć u usklađivanju projektne ideje, potencijalnih partnera i suradnika, mogućih aktivnosti i očekivanih rezultata projekta s pravilima uputa za prijavitelje predmetnog natječaja. Stručni tim u pripremi projekata pruža i pomoć u ispisivanju dokumentacije za prijavu projektnog prijedloga.

Pomoć u provedbi projekata

Aktivnost obuhvaća pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima s područja Istarske županije u provedbi projekata odobrenih za sufinanciranje sredstvima iz strukturnih i investicijskih te drugih fondova Europske unije. Stručna pomoć u provedbi podrazumijeva pomoć u provedbi aktivnosti usmjerenih na upravljanje projektom, koordinaciju partnera i suradnika, pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstva, financijsko i administrativno praćenje provedbe projekta te pomoć u sadržajnoj provedbi projektnih aktivnosti.

Relevantna zakonska regulativa

Strateški dokumenti

Operativni programi

Institucionalni okvir

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (NN 129/2014)

Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 23/2015)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 821/2014 оd 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013

UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. “ (NN 120/2014)

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (NN 129/2014)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“

Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 87/2018)

Shematski prikaz institucionalnog okvira za (operativne) programe financijskog razdoblja 2014.-2020.

Pravilnici

Upute za korisnike

Vizualni identitet

Komunikacija i vidljivost