Accessibility icon

Projekti civilnog društva – Europa za građane

22. svibnja 2020.

EACEA – Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu Europske komisije objavila je poziv na dostavu projektnih prijedloga za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva u sklopu programa Europa za građane 2014-2020. Navedena mjera dio je potprograma 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koja ima za cilj financirati projekte koji okupljaju građane/ke u aktivnostima koje su izravno povezane s politikama Unije kako bi im se pružila prilika da aktivno sudjeluju u njihovom oblikovanju.

Na natječaj se mogu prijaviti javna tijela ili neprofitne organizacije s područja:
• država članica Europske unije
• država trećih zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo

Najmanje dvije države članice EU-a moraju biti uključene u projekte civilnog društva.

Svrha poziva je podržati projekte koje promiču transnacionalna partnerstva i mreže koje izravno uključuju građane različitih profila pružajući im priliku aktivno sudjelovati u procesu kreiranja politika Unije na područjima koja su povezana s ciljevima Programa.

Rok za prijavu je 1. rujan 2020. do 17 sati po briselskom vremenu.

Više informacija o uvjetima natječaja:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

Najnovije