Accessibility icon

Proračun EU za oporavak: RescEU kao izravan odgovor na krize

4. lipnja 2020.

Europska komisijan predložila je stvaranje instrumenta za bržu reakciju u slučaju ozbiljne prekogranične hitne situacije kao što je primjerice ponovno naglo širenje koronavirusa. Kako bi se to omogućilo, rescEU, dio Mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, povećat će se za 2 milijarde eura u razdoblju od 2021. do 2027. kako bi se stvorile rezerve strateške opreme za hitne zdravstvene situacije, izbijanje šumskih požara, kemijske, biološke, radiološke ili nuklearne nesreće ili druge hitne situacije.
Tako će ukupni proračun Mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu biti veći od 3,1 milijarde eura. Na temelju prijedloga Komisije EU će stvoriti pričuvne kapacitete za odgovor na krizne situacije, moći će izravno nabavljati opremu i u potpunosti financirati troškove razvoja i operativne troškove rescEU-a.
Komisija je predložila i znatno povećanje globalnog proračuna za humanitarnu pomoć za 5 milijardi eura, pri čemu je u sljedećem dugoročnom proračunu EU-a za razdoblje od 2027. do 2021. izdvojeno ukupno 14,8 milijardi eura kako bi se bolje odgovorilo na rastuće potrebe diljem svijeta.

Najnovije