Accessibility icon

Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

13. siječnja 2020.

Status: Otvoren od 04.10.2019. do 31.12.2022.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka: KK.06.3.1.13

Područje: Zaštita okoliša

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava: 250.000.000,00 kn

Vrijednost natječaja: 250.000.000,00 kn

Fond: Kohezijski fond

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Sažetak

Cilj ovog Poziva je pružanje potpore JLS dodjelom bespovratnih sredstava koja će se koristiti za sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u RH. Predmet ovog Poziva je sanacija zatvorenih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada; projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja su se morala zatvoriti do 31. prosinca 2018. godine, a sukladno Odluci o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (NN 3/19, 17/19); projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja će se zatvoriti nakon popunjavanja kapaciteta za odlaganje (za vrijeme trajanja ovog Poziva), a prema Odluci ministra sukladno Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području RH; te projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u županijama u kojima je uspostavljen rad centara za gospodarenje otpadom. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 250.000.000,00 HRK. Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu je 60.000.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Prijavitelj se obvezuje vlastitim sredstvima ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva Unije, uključujući iz ESI fondova) osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka, te sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova/izdataka unutar projektnog prijedloga, neovisno o trenutku nastanka. U skladu s čl. 23, st. 4 ZOGO-a prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (JLS) na čijem se području nalazi odlagalište. Također, s obzirom na to da zbog teritorijalnog preustroja pojedinih JLS postoje odlagališta koja su na području jedne JLS, a u stvarnosti njima upravlja upravitelj odlagališta koji je u vlasništvu druge JLS te odlagalište u stvarnosti pripada JLS koja njime upravlja odnosno koja je vlasnik zemljišta ili ima pravo građenja na lokaciji na kojoj se nalazi odlagalište; prihvatljivi su prijavitelji i JLS koje su vlasnici odlagališta ili vlasnici upravitelja odlagališta na administrativnom području neke druge JLS. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva trebaju izravno biti vezane uz sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, a glavne projektne aktivnosti podijeljene su na provedbu projekta i upravljanje projektom. Projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava. Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova (www.strukturnifondovi.hr) i u sustavu eFondovi na javnom portalu sustava. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Više informacija: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sanacija-zatvorenih-odlagalista-neopasnog-otpada/

Najnovije